Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N09. 5—6.

4

en de prijzen der aardappelen zulks toelaatbaar doen schijnen, de verwerking of den export van de genoemde fabrieksaardappelen en daarmede verwante soorten op nader vast te stellen tijdstippen toe te staan onder voorwaarde, dat door fabrikanten en exporteurs eene zekere hoeveelheid van voor binnenlandsche consumtie geschikte soorten, ter beschikking van de Regeering worden gesteld, tegen nader vast te stellen prijzen.

Voor zoover genoemde fabrikanten en exporteurs de ter beschikking te stellen aardappelsoorten niet bezitten en bezwaar hebben om ze zelf aan te koopen, zal de Aardappelenvereeniging daarbij hare-bemiddeling verleenen.

Eene nadere uitwerking dezer regeling zal te zijner tijd ter kennis van de belanghebbenden worden gebracht.

N°. 6.

N°. 64702.

Afdeeling Handel.

Betreffende maximum 's Gravenhage, 25 Augustus 1916. turfprijzen op de veenplaatsen.

Ik heb de eer u hiermede te doen toekomen eene lijst *) met maximumprijzen voor turf op de veenplaatsen in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noordbrabant, Limburg, Friesland, Noordholland, Zuidholland en Utrecht.

Deze lijst vervangt de vorige, waarin de thans ook voor de provincies Noordholland, Zuidholland- en Utrecht vastgestelde maximumprijzen nog niet waren opgenomen.

Ten aanzien van de in nevensgaande lijst genoemde maximumprijzen voor fabrieksturf teeken ik aan, dat deze prijzen uitsluitend gelden bij levering voor steenfabrieken, kalkbranderijen en bakkerijen en derhalve niet bij levering aan andere nijverheidsondernemingen. Met het oog hierop acht ik het wenscheluk dat de levering aan. genoemde industrieën zooveel mogelijk gelijkmatig over de verschillende veenplaatsen in uw gemeente verdeeld worde. ,. ....

Ik vestig er uwe aandacht op, dat het mijn uitdrukkelijke

*) Zie bladz. 6 t/m. 12.

Sluiten