is toegevoegd aan uw favorieten.

Bekendmakingen, circulaires, beschikkingen enz. betreffende de Distributiewet van 1916, alsmede daarmede verband houdende maatregelen van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel gedurende het jaar 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

V.% 101.

soort fabrieksturf geleverd worden. Op hare beschikkingen ten aanzien van de kwaliteit van de aan eiken aanvrager te leveren ladingen is geen hooger beroep toegelaten.

Artikel 7.

De verveners ontvangen ten spoedigste van de Distributiecommissie schriftelijk mededeeling van de tijdstippen, waarop van de voor de industrie beschikbaar gehouden hoeveelheid fabrieksturf de aflevering moet plaats vinden, onder opgaaf van de namen van hen, te wier behoeve deze levering zal hebben te geschieden.

De verveners dragen zorg dat deze aflevering met bekwamen spoed op de bepaalde tijdstippen plaats vindt. Zij stellen het noodige personeel ter beschikking ten einde die aflevering zonder verhindering en onverwijld te doen geschieden.

Blijven de verveners in dit opzicht in gebreke, dan geeft de Bistributiecommissie daarvan onverwijld kennis aan den Minister, ten einde dezen de gelegenheid te geven ingevolge de Distri butiewet de noodige maatregelen te nemen."

Voor iedere gestuwd geleverde lading wordt aan de verveners ontvangbewijs verstrekt.

Wanneer bovendien meting der lading door een beëedigd scheepsmeter plaats vindt, wordt van deze meting eveneens een schriftelijk bewijs aan den vervener uitgereikt. Een duplicaat van dit bewijs wordt den schipper ter hand gesteld, die bovendien een derde exemplaar ontvangt ter overhandiging aan den ontvanger der lading, terwijl gelijktijdig een vierde exemplaar wordt toegezonden aan de Distributiecommissie.

Artikel 8.

De aflevering der door tusschenkomst van de Distributiecommissie verkregen turf geschiedt eerst na vooruitbetaling der ingevolge art. 11 verschuldigde koopsom.

De- bedongen vracht is voor rekening der aanvragers en moet door hen na behoorlijke uitlossing bij aankomst ter plaatse aan de schippers worden voldaan.

De storting der krachtens het eerste lid bij vooruitbetaling verschuldigde kooppenningen geschiedt 'onmiddellijk na eerste aanmaning op door de Distributie-commissie aan te wijzen tijd en plaats.

Artikel 9.

De aflevering van turf op de veenplaatsen kan tegen geen hoogere prijzen geschieden dan die, genoemd in art. 11 respec-

8