Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

nijverheidsvoortbrengselen, ook naar het buitenland ;

6. op ruime schaal aan een ieder gelegenheid worde verschaft om zich, overeenkomstig zijn aanleg, te bekwamen voor verschillende betrekkingen, beroepen en bedrijven, o.a. door het op ruime schaal beschikbaar stellen van studietoelagen aan onbemiddelde jongelieden, ten einde deze, zoolang nog noodig, in staat te stellen hunne studiën in Nederland te voltooien ;

7. ten behoeve van een landrenteheffing naar de netto opbrengst, de bebouwde gronden ook buiten Java ten spoedigste worden opgemeten ;

8. ook buiten Java en Madoera wordt overgegaan tot geleidelijke opheffing van alle heerendiensten ;

9. de oprichting van cultuur-ondernemingen krachtig bevorderd worde, door het beschikbaar stellen van gegevens verkregen middels gouvernements-exploratie en waar noodig door het openen van gouvernements-ondernemingen, welke tevens dienstbaar worden gemaakt aan het zoeken naar een oplossing van het arbeidersvraagstuk;

10. maatregelen worden getroffen om de districts-(Iandschaps-) en dorpsbesturen beter berekend te maken voor hun taak;

11. door een doelmatige regeling gestreefd wordt naar geleidelijke inkrimping der dessadiensten;

Sluiten