is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van het toezicht op het stoomwezen in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

„the Engineer" onder den titel „Compound Marine Engines sixty years ago" in wijden kring de aandacht daarop vestigde. De directeur van Fyenoord, de heer Croll, had daartoe de oorspronkelijke werkteekeningen der eerste compound-machines ter beschikking van de redactie gesteld; en bevinden deze merkwaardige stukken zich thans aan de Technische Hoogeschool te Delft.

Roentgen is in 1849 krankzinnig geworden en overleed in 1852 op Meerenberg.

De hiervoor, vermelde brief wisseling tusschen den Secretaris van Staat de Mey van Streefkerk en Falck had tot resultaat dat den luitenant ter zee der 1B klasse Gr. M. Roentgen bij Koninklijk besluit van 15 December 1823, en met ingang van 1 Januari daaraanvolgende op zijn verzoek eervol ontslag uit 'sKonings Zeedienst werd verleend en hij tevens benoemd werd tot adviseur in zaken van werktuigkunde bij het departement van het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, op een tractement van f 2000.—. Roentgen werd bij dezelfde gelegenheid uitgenoodigd om te zorgen dat zoodra mogelijk worden ten einde gebragt de werkzaamheden, welke hem in zijne vorige betrekking door het departement der Marine waren opgedragen.

Eene afzonderlijke nota vermeldt die werkzaamheden. Roentgen was o. a. bij Koninklijke autorisatie van 27 Februari 1818 in commissie gesteld naar Engeland: met welk doel, vind ik niet vermeld. Daarop volgen de verschillende opdrachten; na terugkomst op 12 October 1820 uit Engeland, eene aanschrijving om zich onledig te houden mét het ontwerpen en inzenden van een Algemeen Verslag zijner Commissie.

Bij Kon. besluit van 31 Juli 1821 wordt hem het onderzoek opgedragen der in Engeland gebruikelijke