Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Beste Adèle, ik weet niet, of je je in den toestand kunt indenken, waarin ik verkeerde, toen ik dit nieuws vernam, dat je op 'n zelfden toon aan den man bracht, waarop je ook je opinie over 't weer zoudt hebben medegedeeld.

Jij, impulsief wezen en die koude, berekende Johan 1

O ja, ik weet het, je gevoelt absoluut niets voor den man, aan wien jij je voor altoos wilt gaan binden.

Jouw liefde, jouw éénige [liefde zal altijd blijven: Eduard Lagasse 1

Kom, kleine, lieve kind, laten wij elkaar niet voor den mal houden, ik ken jouw hartsgeheimen even goed als jij de mijne. Evenals jij weet, dat m'n éénige liefde is en blijven zal mijne Jeanne, evengoed weet ik, dat jouw hart alléén hangt aan Eduard.

O, onvergetelijke, goddelijke avonden van 1911, toen wij vieren, jij met Eduard, Jeanne en ik elkaar rendez-vous gaven in het Rotspark, op de ruïne of aan de drie Beeldjes!

Zéér zeker, in den beginne was ik ten hoogste voldaan als ik m'n lippen mocht drukken op het lieve kleine mondje mijner Jeanne en als dan het lieve kind in m'n armen lag en ik haar maagdelijken boezem voelde bewegen tegen m'n borst en ik diep, zéér diep keek in hare oogen, die vochtig glansden en als haar lief gelaat dan een weemoedigen trek aannam, dan gevoelde ik me gelukkig, den gelukkigste der stervelingen!

Vaster drukte ik dan het blanke lichaam tegen me aan en innig beantwoordde (eanne dien druk; dan overdekte ik haar met kussen, op de oortjes, de oogjes, het voorhoofd, hare wangen, haar hals en vooral dien lieven mond en zoete naampjes fluisterden wij elkaar toe.

Doch soms gebeurde het, dat 'n ander gevoel zich mengde in die zoete, reine liefkoozingen, 'n gevoel dat onbewust en langzaam ons overmande — la béte humaine — er kwam hartstocht in de liefkoozingen, gejaagder werd de ademhaling en

ontsnapte 'n zucht aan de zwoegende borst, dan dan

liet ik plotseling los, want ze was me te dierbaar, te heilig om

Sluiten