Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

te zonderen, zaten mannen en vrouwen. Ze dronken wijn, of andere kleurige dranken uit hooge bokalen, en spraken met elkander op gedempten toon; nu en dan klonk de zware lach van een man, of het lichtere lachen eener vrouw boven het doffe gonzen der stemmen uit.

In het vertrek hing een matte en troostelooze stemming. Nu en dan ging de deur geruischloos open; vrouwen kwamen binnen en andere gingen heen, soms alleen, soms in gezelschap van een man. Er waren ook meisjes, die in het nacht-café thuis hoorden; zij wisselden de muziek af door het zingen van liederen, meestal gewaagde Fransche en Duitsche liedjes. Als haar beurt voorbij was, mengden zij zich onder de bezoekers, om geld in ontvangst te nemen.

De muziek overstemde plotseling het lachen en het geluid van de stemmen. Er werd een bekende wals gespeeld uit eene operette, die in dezen tijd veel was opgevoerd. Eenige mannen en vrouwen stonden op en dansten op het tapijt. Gedurende een poosje kwam er vroolijkheid en luid gelach. Ook dansten twee meisjes met elkander, zij vlijden de lichamen dicht tegen elkaar aan, en wiegden zich fijn en bekoorlijk op de melodie van den dans. Het was mooier dan 'het dansen van de anderen; de meesten sprongen, lachend, maar wat in het rond, of draaiden gevoelloos mede op de gewende rhythmen van de muziek. Ook kon men op de roode gelaten van enkele mannen zien, dat zij te veel gedronken hadden.

Sluiten