Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

tegenwoordig overal vragen om ook toegelaten te worden tot het denkende deel van de menschheid, had den Duitschen professor er al toe gebracht zijn bijzondere aandacht te schenken aan den aard van het vrouwelijk denken, en dus ook aan het wezen der vrouw in het algemeen, „mit besonderer Berücksichtigung" van die meest vrouwelijke levenssfeer: het moederschap.

En bij den oproep tot stichting eener vereeniging tot bescherming der moeder bleek het dat naast de velen die zich tot leniging van den onmiddellijken nood bereid verklaarden, er ook een aantal mannen en vrouwen waren die zich meer tot het bestudeeren van de problemen die met die bescherming samen hingen aangetrokken voelden, en die dus de propaganda van het gesproken en geschreven woord wilden ter hand nemen.

Er [werd dus een vereeniging opgericht met tweeledig doel: in alle groote steden werden centra voor hulpbetoon gesticht, Moederhuizen te Berlijn, Bremen, Breslau, Dresden, Frankfort, Hamburg, Leipzig, Mannheim, Stuttgart en door het Hoofdbestuur werd te Berlijn een tijdschrift uitgegeven „Mutterschutz", later „die neue Generation", Oesterheid und Co., Verlag, Berlin W. 15, jahrl. 5 Mrk, einzelheft 50 pf. waar de vraagstukken die verband hielden met moederbescherming en sexueele hervorming door sociologen, psychologen, juristen, medici, historici, litteratoren en m.a. besproken werden, en nog worden. In de eerste aflevering schreef Dr. Helene Stöcker haar inleidend „Zur Reform der Sexuellen Ethik". Op

Sluiten