is toegevoegd aan uw favorieten.

Atlas gambar-gambar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERANTJIS.

91

Pelaboehan kota Marseille (Perantjis Selatan), pendoedoeknja $ djoeta. Pelaboehan jang keempat di Eropah, dengan diketjoealikan tanah Inggeris (1 Hamburg, 2 Rotterdam dan 3 Antwerpen). Barang dagangan jang teroetama jaïtoe: beras belanda (graan) dan kelapa kering. Dalam kota itoe banjak paberik minjak, paberik soetera, paberik baoe-baoean, dan paberik besi. Peramatilah keréta api boléh mendekati kapal sekali; lihatlah banjaknja tong-tong, peti-peti, goeni-goeni jang bertimboen-timboen.

Poen kapal Hindia singgah djoea di Marseille, misalnja: kapal Rotterdamsche Loijd. Jang dibawa kapal itoe, kelapa kering jang banjak.

Dim

O]

loeka pelaboehan Marseille. Boekit batoe berbénténg dan bermenara. Dipoelau itoe ada beberapa roemah koeroengan, rang jang terkoeroeng disitoe tentoelah tersimpan baik sekali.