Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

geweest met een sterken geest, die na haar heengaan haar nakomelingen nog vervulde, een vrouw, die had geheerscht over den man, den zwakkeling die haar echtgenoot was, maar wien zij kort na haar huwelijk de teugels van het bewind uit handen nam, hetgeen hem, niet berekend voor de taak het landgoed te bestieren, een welkome verlichting toescheen. Hij kon zich nu immers geheel overgeven aan het jachtvermaak, waar van hij hartstochtelijk liefhebber was, en wat ook meer in de lijn viel van zijn hoofsche maar ietwat lichtzinnige natuur, wars van alle berekeningen en controle, die hem als ingeboren tegenstonden.

Zoo werd Rosenhaghe doordrenkt van een lichtelijk sentimenteelen geest, waar het krachtige overwicht van den regeerder ontbrak. En de nakomelingen werd die eigenschap min of meer eigen.

De aanleg van het park, naar ouderwetschen trant bleef ook in latere jaren onveranderd, en dezelfde soorten bloemen loken er op in de perken, zonder dat ooit iemand in de geregelde orde verandering zou wenschen.

Bovenal hield men er de rozen in eere, waaraan eens mevrouw Van Rosenhaghe — een van Haemstede — Rosalie van Haemstede — haar voorkeur schonk.

De thans wat verouderde Malmaison, —

Sluiten