is toegevoegd aan uw favorieten.

Suriname studie-syndicaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

Wisseling van grond noodig.

Slecht plantmateriaal.

Het aanhouden van uitspruitsels.

Waardeering der bossen. Plantwijdte.

Stutten (krakken).

Draadloos station. Eerste oogst.

Men voelt nu wel, dat men niet steeds op denzelfden grond kan doorplanten Velen taxeeren een jaar of tien, enkelen zelfs 20 jaar zonder bemesting hetzelfde veld m bacoven te kunnen houden.

O.i. is dat, ook met het oog op de infectieziekten, voor een rationeele cultuur niet mogelijk. Na den 4en oogst wordt het percentage kleine bossen veelal te groot Wij gelooven dan niet te moeten tusschenplanten, maar van grond te moeten wisselen terwijl de oude velden braak worden gelegd (nat). Enkele planters zijn het daarmee* eens. In plaats van dadelijk braakleggen kan men ook eerst een wisselgewas planten en dan braakleggen. Wisseling met suikerriet zou uitstekend samengaan.

Uit de mededeelingen van de planters kregen wij nog den indruk, dat met het plantmateriaal vreemd moet zijn omgesprongen, om de eerste 1000 van de 3000 H.A. (men heeft voor dit gewas altijd met H.A. gerekend) in den grond te krijgen Alles werd gebruikt en de knollen werden gesplitst in stukjes met één oog Dat op die wijze veel minderwaardig goed is uitgeplant, laat geen twijfel. Als men heele knollen met meer oogen planten kan, is de kans van slagen grooter en komt men eerder in geregelde productie. Ook de wijze van onderhoud moet van grooten invloed op den stand en de opbrengst zijn.

Door het op verschillende tijden aanhouden van uitspruitsels moet men den oogst en het binnenkomen daarvan regelen. Natuurlijk eischt dat veel ervaring. De plantwijdte staat in het nauwste verband met het aantal spruiten, dat men tot stammen w,l doen opgroeien. Bij een dicht plantverband zal men weinige, bij een ruim meer stammen kunnen aanhouden. In verband met de plantwijdte dient het aantal aan te houden stammen per stoel dus zoo te worden gekozen, dat het veld een vollen oogst en een groot percentage volle bossen oplevert.

Bij de U.F.C. geldt de 9 hands bos of daarboven als vol.

Al naar het inzicht der planters krijgt men omtrent de meest geschikte plantwijdte opgaven, die uiteenloopen van 12'X12' tot 18'X 18' met een aantal stoelen per H.A. van ±700-±300. Zooals opgemerkt, kan men de dichtheid van den aanplant regelen door het aanhouden van meer of minder stammen. Waar het gewas slechts aangehouden wordt voor hoogstens 4 oogsten, zouden wij niet te ruim planten. De eerste oogst levert bij een plantverband van 12'X 12' belangrijk meer op.

Tegen het rijpen der bossen moeten deze in vele gevallen worden gestut (gekrakt) met staken; de stam kan 't gewicht van den bos meestal niet dragen, 't Krakken is duur.

Een moeilijkheid zal altijd blijven, dat oogsten en verschepen moeten aansluiten. Vertraging in de aankomst van een vruchtenschip kan van beduidend nadeel zijn. In normale omstandigheden gaan de vaarten echter zoo geregeld, dat het nauwelijks een risico is te noemen. Met een draadloos station wordt het gevaar geheel apgeheven.

De beste planttijd schijnt bij het invallen van den kleinen regentijd, pl.m. October te zijn. De eerste oogst bij de Congo, valt volgens enkelen pl.m. 9 a 11, volgens mderen pl.m. 13 a 15 maanden na het planten, een bewijs, dat het nog niet alge-