is toegevoegd aan uw favorieten.

"Tropenstijl!"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

men den weg over Kintamani niet tot het Noorden doortrok, en liever de bestaande gebrekkige communicatie via Tabanan — waarover ik het in een vorig hoofdstuk had — zou trachten te verbeteren.

Dat de laatste in zulk een onbevredigenden toestand verkeerde, was alweer voornamelijk te wijten aan het dwaze afschaffen van de heerendiensten, en den betrokken Controleur. kan daarvoor niet de volle blaam treffen.

Men zal nu het geld dat voor den Kintamani-weg is uitgetrokken, besteden aan den Tabanan-weg.

Daarvoor valt iets te zeggen! De Kintamani-streek — zoo zeide de Resident mij — is woest, weinig bebouwd, schraal-bevolkt. De grond is zóó los en onbetrouwbaar, dat eene goede heerbaan schatten zou kosten aan aanleg, maar vooral aan onderhoud. En zij zou in hoofdzaak diénen voor het Toeristen-verkeer.

Daarentegen is de Tabanan-weg met eenige moeite belangrijk te verbeteren, door het aanbrengen van enkele omleggingen en doorgravingen, en 't bouwen van een paar bruggen, zoodat de zoo lastige bochten en contra-hellingen, voor een groot deel komen te vervallen.

En hij loopt door een vruchtbaar, dichtbevolkt land...

Ik moest de gegrondheid hiervan toegeven.

Maar toch komt het mij voor dat ook de „toeristen-weg" reden van bestaan heeft. Indien Bali wat meer bekend was in het Buitenland . . . welk een stroom van reizigers zou er heen trekken 1 Het land is mooier en interessanter dan Zwitserland en Japan bij elkaar . . .

Welnu, toeristen brengen geld onder de bevolking: Italië leeft er voor een groot deel van. Doch de welgestelde globe-trotter wil behoorlijke wegen, en een geriefelijk onderdak, geen hobbelige bergpaden en primitieve pasanggrahans.