is toegevoegd aan uw favorieten.

Opstellen uit de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

doch ten slotte verworpen, amendement, waarin eerstgenoemde heer o.a. in het midden brengt, dat behalve door straf te stellen op de overtreding, de voorschriften van een algemeenen maatregel van bestuur kunnen worden gehandhaafd door bijzonderen politiedwang, bijv. door wegruiming van hetgeen in strijd met die voorschriften is tot stand gekomen, door verwijdering van den overtreder, door het beletten van den toegang, alle welke voorschriften geen strafbepalingen zijn, zoodat het noodig is ze afzonderlijk te noemen, welke strekking gemeld amendement dan ook had. Intusschen wijzigde de Regeering het artikel in deze voege: Door den Koning worden algemeene maatregelen van bestuur vastgesteld.

Bepalingen, door straffen te handhaven, worden in die maatregelen niet gemaakt, dan krachtens de wet. De wet regelt de op te leggen straffen.

Het aldus geredigeerd en in de Grondwet opgenomen artikel werd in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der le Kamer o.a. nog toegelicht met de verzekering dat de wet, in de tweede alinea bedoeld, altijd zou moeten inhouden de soort of de categorie van feiten, die de wetgever in verband met het speciale onderwerp der wet strafbaar wilde verklaren, doch dat de in het derde hd bedoelde wet zoowel een algemeene als een speciale wet zou kunnen zijn.

Ten aanzien van het derde lid werd bovendien te kennen gegeven dat deze alinea niet zoude toelaten het bepalen van de straf aan den Koning over te laten (Handel. 86—87 I 372). En inderdaad, wat het laatste betreft moet men aannemen dat, waar de wet de op re leggen straffen zoude moeten regelen, zij zich met de bepaling van haar maximum en minimum rechtstreeks tot den rechter, die de straffen oplegt zoude moeten wenden, en niet aan den Koning zoude kunnen overlaten tusschen dat maximum en minimum zelfstandig de strafmaat te bepalen, in welk geval het 3e hd had moeten zeggen, dat de wet de te bepalen of de te bedreigen straffen regelt.

De toelichting op het 2e hd echter is inderdaad belangrijk, daar, zooals dit hd luidt, de daar geëischte wet ook eene algemeene zoude kunnen zijn, zooals de wet van 1818 dat was, welker generale volmacht men juist in 1887 voortaan onmogelijk wilde maken.