is toegevoegd aan uw favorieten.

De Distributiewet 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 I. Aanwijzing en distributie van Regeeringsgoederen.

Eenerzijds toch hjkt het mij in het belang der centrum-gemeenten, dat zij zorg dragen zich als zoodanig te handhaven, terwijl anderzijds voor de omliggende gemeenten het in voorraad houden van de bij art. 1 aangegeven artikelen eigenaardige bezwaren kan medebrengen.

Een schikking ter zake bovengenoemd lijkt mij derhalve voor beide partijen gewenscht.

Mocht echter een centrum-gemeente het noodig oordeelen krachtens eene verordening, welke zij volgens art. 8, sub 4, der Distributiewet 1916 kan ontwerpen, de uitvoer van de levensmiddelen bovenbedoeld uit hare gemeente te verbieden, dan zal, nadat mij gebleken is dat overleg heeft plaats gehad, eenerzijds door mij aan zulk een verordening de goedkeuring niet worden onthouden, anderzijds zal aan omliggende gemeenten dan ook de plicht worden opgelegd tot het organiseeren van een eigen levensmiddelenvoorziening.

Ook om deze redenen meen ik niet genoeg op onderling overleg in dezen bij gemeentebesturen te kunnen aandringen.

Ten slotte zij U medegedeeld, dat ik van oordeel ben, dat niet anders dan in de uiterste noodzakehjkheid moet worden overgegaan tot het inrichten van gemeentewinkels en tot rechtstreeksche distributie van gemeentewege. De grossiers en winkelstand dienen zooveel mogelijk de plaats te behouden, welke zij in normale tijden innemen.