Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundigheid, enige vaardigheid, of enige wetenschap, dat hem of haar beter geschikt maakt voor de plaats, die in dat leven wacht, dan: onthoudt het ze niet!

Als men een leervak met vrucht wil onderwijzen, dan behoort men zekerheid te hebben, dat het vak zo geplaatst wordt, dat het krijgt het volle licht en gezet wordt in de lijst, die het past. Immers, wat geeft een met zorg uitgewerkt leerplan, als het door allerlei omstandigheden onmogelik is het uit te voeren?

Als men een vak met vrucht wil onderwijzen, dan moet men hebben goede leermiddelen, zoowel klassikale als hoofdelike, men moet hebben goed personeel en de klassen mogen in grootte hun peil niet overschrijden. Ook tijd moet men hebben. Zoveel en zodanige tijd, als het volgens zijn aard en karakter behoeft. M.a.w. er bestaan wat men noemt noodzakelike levensvoorwaarden. Deze levensvoorwaarden kunnen aan geen enkel leervak straffeloos worden onthouden. Onthouding van levensvoorwaarden wreekt zich. Nooit kwam dit sterker uit dan bij het vak Nuttige handwerken op school.

Toch heeft dit leervak hoge waarde, want het werkt mee tot de ontwikkeling van de vrouwelike gaven en tot de bewaring van het vrouwelik karakter. Immers het meisje behoort niet te worden kopie van de jongen, maar ze moet zich laten kennen en waarderen als meisje, d. i. zo toegerust en bekwaamd, dat ze er later op voort kan bouwen en haar verdere ontwikkeling in beslist vrouwelike lijn mogelik wordt gemaakt.

Nu zal men willen toestemmen, dat het meisje behoort te komen tot die handigheid en vaardigheid, die nodig is voor het doen van zulke bezigheden, als heel de historie door werden gehouden en ook nu nog worden erkend als speciaal vrouwelik te zijn. Maar heeft men er zich) ooit rekenschap van gegeven, dat de manier, waarop het handwerkonderwijs op onze scholen

8

Sluiten