Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

De vooroefeningen zullen er op gericht zijn een zoodanigen graad van geoefendheid te verschaffen, dat zij voor de reservetroepen — die uitsluitend uit infanterie bestaan — geheel in vervanging van de eerste oefening kunnen komen en dat zij, voor zoover voorgeoefenden bij de kerntroepen worden ingedeeld, voor het gros van deze troepen (de onberedenen) grond oplevert om te volstaan met een tweemaandsche oefening in het leger.

De toestand zal zijn als volgt:

In beginsel wordt voor de onberedenen noodig geacht een eerste oefening van 6 maanden voor de kern- en een van 4 maanden voor de reservetroepen. De omtrent voorgeoefendheid te stellen eischen zullen een graad van geoefendheid in zish sluiten, overeenkomende met dien, welke bij 4 maanden oefening in het leger kan worden bereikt. De voorgeoefenden zullen dan ook 4 maanden vermindering van den duur der eerste oefening genieten.

Opent het wetsvoorstel de gelegenheid voor de reservetroepen om hun geoefendheid geheel, en voor de kerntroepen om hun geoefendheid voor het grootste deel buiten het leger te verkrijgen, het ontsluit daarmede tevens den weg om te komen tot den toestand, waarbij jaarlijks in hoofdzaak alleen de voor de kerntroepen bestemde dienstplichtigen — en voor een duur van niet langer dan twee maanden — voor eerste oefening onder de wapenen behoeven te komen.

B. Nader voorstel van Minister van Djjk.

Het beraad, waartoe de verwerping van art. 27 van het ontwerp de Regeering noopte, heeft geleid tot het doen van nadere voorstellen, beoogende in hoofdzaak het verlagen van de maximum-sterkte der jaarlijksche lichting, het doen vervallen van de onderscheiding in kern- en reservetroepen en het invoeren van een 51/2-maandsche eerste oefening voor het gros der onbereden troepen.

Het eenheidsleger wordt dus hersteld doch, om de kosten niet op te voeren, het contingent op verminderde sterkte gebracht en de duur der eerste oefening tot op de uiterst toelaatbare grens beperkt.

Het stelsel van vooroefening wordt bij de voorgestelde wijzigingen geheel onveranderd gehandhaafd.

Sluiten