Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Artikel 3.

Voorwaarde waaronder invoer op Java van suikerriet afkomstig van de buiten-gewesten toegelaten is.

Strafbepaling.

Vernietiging van verboden plantmaterial.

Dagteekening

van inwerking-1993

treding.

De invoer op Java en Madoera en de daartoe behoorende eilanden van suikerriet en suikerrietstekken afkomstig van de daarbuiten gelegen gewesten, is alleen toegelaten onder geleide van eene, door het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur af te geven, verklaring dat, voor zooveel dien ambtenaar gebleken is, in den aanplant, van welken het riet of de rietstekken verkregen zijn, geene besmettelijke ziekten zich hebben vertoond.

Strafbepaling: boete tot ten hoogste f 10.000.— Artikel 4

(1) . Met eene geldboete van f 1000.— (een duizend gulden) tot f 10.000 (tien duizend gulden) wordt gestraft de invoer van suikerriet en suikerrietstekken in strijd met het bepaalde bij de artikelen 1 en 3.

(2) . De vernietiging der in de vorige alinea bedoelde planten en plantendeelen kan in het vonnis, zelfs bij vrijspraak, worden gelast.

(3) . Overtreding van het bepaalde bij de eerste alinea van artikel 2 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste duizend gulden.

Deze ordonnantie is in werking getreden op 31 Maart

Gebied waar invoer van suikerriet en suikerrietstekkenonvoorwaardelijk verbodenis.

2. Staatsblad 1902 No. 103, gewijzigd bij Staatsblad 1906 No. 72 en 1917 No. 497.

SUIKER, SEREHZ1EKTE. Herziening van de bepalingen tot beteugeling van de serehziekte op Java.

Met intrekking van de ordonnantiën van 27 April 1897 (Staatsblad No. 122) en 14 Augustus 1898 (Staatsblad No. 237 te bepalen:

Artikel 1.

(1). In het gebied, omvattende de residentie PreangerRegentschappen, de afdeeling Buitenzorg van de Residentie Batavia en de Contröle-afdeeling Koeningan van de afdeeling Cheribon residentie van dien naam, is alle invoer van suikerriet en suikerrietstekken, van war ook afkomstig, verboden.

Sluiten