Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 8 —

Benige dagen later vertrok nog de Heer W. Verbeek (Van

Stolk's Commissiehandel, Rotterdam), naar Londen, die zich

daar bij de andere Heeren aansloot.

Verslag Deze Commissie bracht op 10 Augustus 1916 een kort

Graan- Verslag uit van het door haar in het tijdvak Augustus 1914 — Commisise. .

Augustus 1915 verrichte werk. Weliswaar was dat werk op dat

tijdstip nog niet geheel afgeloopen, daar de afwikkeling der bij

het Fransche prijsgerecht aanhangige zaken nog op zich liet

Engelsche wachten, maar het meer belangrijke Engelsche gedeelte harer

rijsgerec t. werkzaamheden was zoo goed als volbracht.

In het geheel zijn in Engeland documenten behandeld oveT 41871 ton graan, waarvan 32474 ton maïs, 3662 ton tarwe, 4065 ton gerst, 500 ton rogge en 1170 ton diversen (wikken, havermout, lijnkoeken, meel, zemelen, enz.) verdeeld over 36 stoomschepen.

Verder zijn nog 7 booten buiten Engeland door de Commissie behandeld.

In den eersten tijd der moeielijkheden waren geen booten van Nederlandsch-Indië met maïs in Engeland aangehouden, doch in de tweede helft van September begonnen zich belangrijke hoeveelheden dier maïs, onderweg naar Amsterdam, te Londen op te hoopen. Documenten over circa 4500 ton Indische maïs werden toen aan de Commissie ter behandeling gezonden. Het bleek, dat deze maïs niet te Londen zoude behoeven te worden gelost en de booten daarmede zouden mogen doorvaren, zoodra de maïs aan de Nederlandsche Regeering zoude behooren. Deze werd bereid gevonden, de partijen te koopen en op die wijze heeft alle Nederlandsen-Indische maïs, behalve eenige kleine partijen, Amsterdam kunnen bereiken. 4371 ton zijn daar aangekomen en door de Commissie aan de Regeering gefactureerd. Aan de connossementhouders werd ƒ 332.155,69 uitgekeerd. Intusschen was hetzelfde geschied met eenige partijen Indische maïs, aangehouden in 3 booten te Marseille. Vandaar werd 1329 ton naar Amsterdam verscheept en aan de Regeering gefactureerd. De Commissie ontving hiervoor f 95.329,27, welk bedrag weder aan de belanghebbenden kon worden betaald.

Sluiten