is toegevoegd aan uw favorieten.

Verordeningen inlandsch privaatrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 118 —

Art. 1. 1. Voor verhuring op den voet dézer ordonnantie komen alleen in aanmerking:

«.gronden, krachtens de vierde bepaling der wet van 9 April 1870 (Indisch Staatsblad n°. 55) door Inlanders in eigendom verkregen;

b. gronden, aan Inlanders toekomende als deelgenooten in het gebruikder gemeentevelden, in erfelijk individueel bezit of als ambtsveld.

2. Verhuring van grond, óp hoog gezag of vrijwillig met koffieboomen beplant, en van gemeene weidegronden is verboden,

8. De huurder is verplicht: > a. om, ingeval hij ambtsvelden gehuurd heeft, aan hen, die getreden mochten zijn in de rechten van dengene, aan wien het verhuurde ambtsveld als zoodanig toekwam ten tijde van het verlijden der akte, voor het tijdelijk gemis van beschikking over dien grond gedurende den loop van den huurtermijn, vóór hét einde van dien termijn eene schadeloosstelling te betalen, berekend naar den duur van dat tijdelijk gemis en het bedrag van de bij de overt eenkomst bedongën huursom;

b enz. frj.i-rti

14. 1. Deze ordonnantie is alleen van toepassing op ..Java en Madoera, met uitzondering van de Vorstenlanden en de aan particulieren in eigendom afgestane landerijen.

2.. . . . enz.

d. Art. 1 der Preanger landrenteordonnantie (Ind. S. 1896 n°. 126, zooals sedert gewijzigd), art. 1 der landrenteordonnantie voor de overige gewesten van Java en Madoera (Ind. S. 1907 n° 277), en art. 1 der landrenteordonnantie voor Kangdanghauer, IndramajoeWest en Angkékapok (Ind. S. 1911 n°. 638 en 1914 n°. 315) spreken van „de gronden — (de) vischvijvers en nipahbosschen daaronder begrepen —, waarop zakelijke rechten worden uitgeoefend". Vgl. art. 2 lid 2 op blz. 171. Zie ook blz. 187 (art. 3).

Art. 9 lid 3 agrarisch besluit (Engelbrecht s, 1913, blz. 1301) spreekt slechts van „gronden, waarop anderen regt hebben". Zie beneden blz. 137 noot 2.

„Kennelijk verlaten" bouwvelden, zie blz. 171 (art. 2 lid 2).

Verord. inl. privaatr.

8