is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekoe penoentoen akan dipakai oleh priaji2 dalam peperiksaan [i.e. pemeriksaan] voorloopig onderzoek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

kaloe tidak ada orang j ang mengadoekan perboeatan itoe kepadanja.

Persangkaan ini salah sekali sebab, menoeroet Wet, Resident atau Assistent-Resident — karena ambtenaar ini dibawah perintah Procureur-Generaal — mesti menimbang sendiri, apa hal jang kedjadian itoe bergoena boeat keamanan negeri akan dibikin-perkara atau tidak. Sebab itoe maka kepala'-dêsa mesti memeriksa sekalian perboeatan jang bolëh dihoekoem, jang dikabarkan orang kepadanja dan dengan lekas dia mesti merapportkan hal itoe kepada Wedana. Begitoe djoega Wedana mesti merapportkan sekalian misdrijf atau overtreding jang didengarnja kepada Regent, sebab semoea relaas Wedana jang diterima Regent, dihatoerkan dengan segera kepada Assistent-Resident. Dan ambtenaar inilah jang, dengan memperhatikan keamanan negeri, memberi perintah, apa hal jang kedjadian itoe mesti dibikin-perkara atau tidak.

Tetapi tidak selamanja begitoe. Ada beberapa perboeatan jang lebih baik tidak dibikin-perkara, sebab kemaloean jang akan dipikoel olëh orang jang mesti mengadoekan perboeatan itoe, lebih besar daripada goenanja boeat keamanan negeri, djikaloe hal itoe dibikin-perkara.

Olëh-karena itoe maka dalam hal j. t. Wet menjerahkan kepada orang jang mendapat maloe, akan membikin-atau tidak membikinperkara hal itoe. Diserahkan akan membikin-perkara atau tidak:

perkara misdrijf1: 1 °. kaloe orang perampoean jang berlaki bergendak; 2°. kaloe bergendakan dengan perampoean jang si laki mesti tahoe bahwa perampoean itoe 'oemoernja beloem 15 tahoen atau beloem roemadja.

KETERANGAN. Kaloe perampoean itoe lebih moedah dari 12 tahoen1) atau kaloe dan perboeatannja itoe ada kedjadian jang sangat oepamanja mendapat loeka besar maka tidak perloe ada pengadoean.

3°. kaloe memboedjoek anak jang beloem sampai 'oemoer dan tingkah-lakoenja baik (perampoean atau laki) soepaja bersetoeboehan, dengan memakai 'akal (daja-oepaja) terseboet di pasal 293 W. v. S. 4 °. kaloe memaloekan orang dengan perkataan, soerat atau gambar.

KETERANGAN. Tidak perloe ada pengadoean, kaloe memaloekan ambtenaar jang lagi atau dan sebab dia melakoekan pekerdjaannja jang sah. *) Kaloe anak itoe boekan bangsa Eropa, biasanja tidak bisa ditentoekan apa 'oemoernja si anak itoe 12 tahoen atau koerang atau lebih.

Biar poen soesah diketahoei 'oemoer itoe, tetapi politie mesti ntentjoba djoega mentjari keterangan, jang bisa menjatakan berapa lebih-koerang 'oemoer si anak itoe: oepamanja diperiksa, apa dalam 12 tahoen sebeloemnja kedjadian perkara ini, didêsa tempat tinggalnja anak itoe atau didekatnja barangkali ada paberik atau ada roemah. jang tebakar, atau ada kelaparan, bandjir, lindoe besar dan lain* keadaan jang tentoe kapan djadinja; dan kemoedian deperiksa apa pada masa itoe si anak soedah dilahirkan; dan kaloe begitoe, apa si anak itoe soedah bisa jnerangkang atau bitjara d. 1. L Bolëh djoega diperiksa apa si anak itoe soedah dilahirkan ketika Regent, Wedana, prijaji ini atau itoe masih ada d. 1.1.