Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht in Gorkum gelegerd, en tracktte van daar uit, doek te vergeèfs, de inwoners des lands tot algemeene wapening aan te sporen. Evenmin waren de Oostenrijksche en Engelsche troepen te bewegen ons te helpen. De Engelschen trokken zelfs door Overijsel naar het Bentheimsche af, en hielden onderweg zoo gruwekjk kuis, dat de inwoners naar de komst der Franscken verlangden, om van de kwellingen der Engelscken verlost te worden. De Franscke veldkeeren, aan wie de Franscke regeering gedeputeerden te velde toegevoegd kad, z. g. representanten of vertegenwoordigers, aarzelden HoUand binnen te rukken en de stadkouderkjke regeering met geweld omver te werpen, daar zij vreesden dat Pruisen dan de wapenen opvatten, en Engeland onze oorlogsckepen in bezit nemen zou, om daarmede Frankrijk afbreuk te kunnen doen. Zij wüden kever wackten, totdat ons volk zelf den prins afzette, en om daartoe gelegenkeid te geven, sloten zij zelfs een wapenstilstand met de Staten.

Doek van dit alles wilde de regeering te Parijs niets weten. Daar kad men inmiddels van den Pruisiscken gezant de verzekering verkregen, dat de koning, zijn meester, veel te begeerig naar vrede was, om de afzetting van den Hollandschen Prins tot een punt van oorlog te maken. Terwijl nu deze onderkandelingen, in December 1794, te Parijs plaats hadden, viel er een harde vorst in, die al onze wateren dik met ijs bedekte. De Franscken maakten van de gelegenkeid gebruik, en den wapenstilstand willekeurig verbrekend, trokken zij daags na Kerstmis over de Maas en bemachtigden de Bommelerwaard. Weldra gaf ook de provincie Utreckt ziek over. Nog eenmaal ricktte prins WiUem een oproeping tot algemeene wapening aan de bevolking. Doek weer te vergeefs. Met blindheid geslagen, verwachtte men thans aUe heü aUeen van de Franschen; en zij, die het beter inzagen, hadden den moed niet, om zich tegen de groote meerderheid der vrijheidssohreeuwers te steken.

Intusschen maken de Franscken al meer en meer voortgang; reeds kalf Januari 1795 is de gekeele provincie Utreckt in kun kanden. Tevergeefs kad de raadspensionaris, Van de Spiegel, onderkandekngen aangeknoopt met de Franscken; duidebjk was gebleken, dat Pickegru, mede op aandringen der kem vergezellende Patriotten, geen onderkandelingen met de bestaande regeering

567

Sluiten