Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

470 HET LAND VAN ZARATHUSTRA

ters uit Memphis en Heliopolis, in verband met Haman van Hammedatha, den Amalekiet, kom ik in mijn „Boek der Toelichtingen" op Tell-El-Amarna uitvoeriger terug. Ik heb dan ook gelegenheid in mijn aanteekeningen, op den invloed van Oud-Aegypte op Babyion, Perzië, Judaea, Aethiopië en Hellas te wijzen, terwijl ik den ontwikkelingsgang van Aegypte's geschiedenis, synthetisch in de beide priesterfiguren behandel.

DEUTERO-JEZAJA

Deutero-Jezaja gaf ik in mijn werk reeds, als ten deele „ontmaskerd". Ik kan mij n.1. niet voorstellen, dat dergelijke pseudonimiteiten onbekend zijn gebleven voor de onmiddellijke omgeving. Voor den Deutero-Jezaja heb ik een diepe vereering. Ik vind hem in vele opzichten, grooter van geest en van menschelijkheid dan den klassieken Jezaja, die een paar honderd jaar vroeger leefde. Het is natuurlijk een geheel uitgemaakte zaak, dat alweer de groote Onbekende uit het Babylonische tijdvak, die nu op zijn beurt zich verschool achter den ouden Jezaja, niets met den grooten propheet uit het tijdperk van Uzya, Achaz en Hiskya heeft uit te staan. De Babylonische Jezaja en de Jeruzalemsche, zijn ook naar innerlijke geaardheid, twee. Ook alweer in verband met mijn werk, behoeven er hier geen fijne onderscheidingen gemaakt te worden, gelijk de moderne critiek doet, die nog de aanwezigheid van een derden Jezaja vaststelt. Of de tweede en derde zich zelfs Jezaja hebben genoemd is eigenlijk niet te zeggen, ook al zijn hun prophetieën saamgebracht met die van den grooten zoon van Amoz. Alweer, hier gold het voor mij slechts, het innerlijk karakter en de eigenaardig-psychologische wending — die ik verkreeg door de ontdekking van latere tijden, dat de prophetieën over Babyion geen uitingen geweest zijn van den Jeruzalemschen Jezaja, — nu al te geven als een ontdekking ten tijde van Darius gedaan en die toch weer in den loop der waereldgebeurtenissen kan zijn verloren geraakt. Omtrent de groote propheten wil ik nog iets nadrukkelijk vaststellen. Ik geef nu en later, in mijn boek Mordechay, hun geestelijke machtsspheer

Sluiten