is toegevoegd aan je favorieten.

De Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALQ. REGL. QRjHET BEHEER. — 55—60-

389

BJöli: eni; naa* Plaatselijke Reglementen, daarmede zooveel mogelijk in overeenstemming gebracht.

Deze Plaatselijke Reglementen tW***yen de goedkeuring van het Provinciaal College.

Art. 56. De Kerkvoogden en Notabelen^SKfinoemd naar de voorschriften van het besluit ter voorTOüfwge órganlsatojAranMde Nederlandsche Hervormde Kerk aangaande het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van hare gemeenten en het toezicht daarop, vastgesteld den 12en October 1868, blijven bij het in werking treden van dit Reglement in functie, voor zoover zij de overige bepalingen van dat besluit hebben nageleefd, ai .Evenzoo de Provinciale Colleges en het Algemeen College van toezicht, krachtens hetzelfde besluit samengesteld.

Art. 57. Binnen zes maanden na het tijdstip bij art. 54 bepaald, zorgen de dan fungeerende Kerkvoogden, dat de noodige Plaatselijke Reglementen tot stand gebracht zijn, en binnen denzelfden tijd maken zij zoowel als Notabelen, ieder voor zich, in eene gecombineerde vergadering eenen rooster van aftreding op, in dier voege, dat bij hen eene eerste aftreding plaats heeft den lsten Januari 1872, en dat het ledental hunner Colleges alsdan tevens in overeenstemming wordt gebracht met de bepalingen van het Plaatselijk Reglement.

Art. 58. Op denzelfden voet als in het voorgaande artikel ten aanzien van Kerkvoogden en Notabelen is bepaald, wordt de aftreding der

Regl. der Ned. Herv. Kerk.

leden van dfePipvincïale Colleges .£n.,yan het Algemeen College van toezicht,''binnen zes maanden na ■ het in werking treden van dit Reglement geregeld; étflieeft de eerste aftreding bij die College^mede op den lsten Januari 1872 plaats.

Art. 59. Bij vtSOrgëBÓiHien aansluiting van gemeenten is het Provinciaal College van toezicht bevoegdT'óni naar êiipe, TOoSÖIrmten 'nfffl Zjpp noodig — onder jfiRje 'leiding de wijze! vsp. aansluiting, JU» verkiezing van Notabelen of yan Kerkvoogden kH *\fè vasTSxeHn% van een Plaatselijk Reglement te regelen.

Art. 60. Het College van toezicht voor de Waalsche gemeenten wordt, onmiddellijk nadat de meerderheid dier gemeenten zich tot aansluiting bereid heeft verklaard, naar de voorschriften van dit Reglement benoemd en treedt alsdan, na kennisgeving aan het Algemeen College, in functie.

Vastgesteld door het dubbel AIgemeen College van toezicht op het beheer der goederen van de Hervormde gemeenten in zijne vergadering van 17 Juni 1870, en krachtens besluit dier vergadering door het enkele Algemeen College, na kennisgeving aan de Regeering, volgens de wet van 10 September 1853 (Staatsblad n° 102), uitgevaardigd den 21 Juli 1870.

Gewijzigd of aangevuld, wat betreft de Artikelen 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 20, 28, 34*, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49 en 59 door het dubbel Algemeen College van toezicht op

19