Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

473

gevolgd worden, doch in hoeverre dat het noodzakelijk is voor de geldigheid van het huwelijk die vormen na te leven zal ook slechts de vreemde wet kunnen uitmaken. Wanneer deze wet bepaalt, dat voor de voltrekking van een huwehjk zekere formaliteiten moeten vervuld worden, doch het niet nakomen daarvan de geldigheid van het huwelijk niet aantast, dan zal dat huwelijk ook door het bepaalde bij art. 138 niet nietig worden; of als "de vreemde wet bepaalt, dat het niet nakomen van zekere vormen, niet de nietigheid van het huwelijk ten gevolge heeft maar tot nietigverklaring van het huwelijk aanleiding kan geven, dan zal het huwelijk bij ons te lande blijven gelden tot het in den vreemde nietig verklaard is, of het door onzen rechter is nietig verklaard. Het is dan niet art. 140 en volgende maar de vreemde wet, welke in verband met het bepaalde bij art. 138 de rechter bevoegd maakt op te treden. Als de vorm van een vreemde wet verbindende is, zijn dat ook de rechtsgevolgen van het verzuim van dien vorm *).

Is bij verzuim van de in het buitenland verplichtend gestelde vormen het huwelijk uit zich zelf nietig, dit is niet zoo, als bij het voltrekken van een huwelijk tusschen Nederlanders onderling of tusschen een Nederlander en een vreemdeling in het buitenland gezondigd is tegen de artt. 84—104. Als men uitsluitend let op art. 138, zou men tot het besluit moeten komen, dat ook deze huwelijken uit zich zelf nietig zijn; immers dat artikel zegt, dat zij van waarde zijn, mits enz. Dat dit echter de bedoeling van den wetgever niet geweest is blijkt uit het derde lid van art. 146, luidende:

„Ten aanzien van huwelijken, in een vreemd land aangegaan, wordt die kennis (het tijdstip, waarop van het huwelijk wordt kennis gedragen door de bloedverwanten, wier toestemming vereischt wordt en die nietigverklaring kunnen vorderen) niet verondersteld, zoolang de echtgenooten zullen zijn in gebreke gebleven om de akte van huwelijksvoltrekking overeenkomstig de voorschriften van art. 139 in de openbare registers te doen overschrijven". In overeenstemming met het beginsel neergelegd in art. 140 zullen derhalve deze huwelijken niet nietig zijn, tenzij zij met inachtneming der bepalingen van de^artt. 141—149 zijn nietig verklaard.

l) Vergelijk Star Busmann—Land. Verklaring burg. wetb., 2e druk, deel I, bldz. 121. Opzoomer; het burg. wetb. verklaard, 3e druk, deel I, bldz. 265 en 266, huldigt een andere meening. Zie ook een arrest van den hoogen raad van 7 December 1877; Weekbl. v. h. recht no. 4191.

Sluiten