is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van Koophandel voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

487. Dit contract behelst: lo. Den naam en de grootte van bet schip; 2o. Den naam van den schipper; 3o. De namen van den vervrachter, en bevrachter of inlader:

4o. De plaats en den tijd, welke tot lading en lossing

bepaald worden ; 5o. De bedongen vracht;

60. De bepaling, of de bevrachting is voor het geheele schip of voor een gedeelte;

7o. De bedongen schadeloosstelling terzake van vertraging.

438. Een schip voor het geheel vervracht zijnde, is de kajuit daaronder niet begrepen. Het is echter aan den schipper niet geoorloofd in de kajuit, noch voor zich noch voor anderen, zonder toestemming van den bevrachter, koopmansgoederen te laden, op straffe van vergoeding van kosten, schade en interesten.

439. De tijd van lading of lossing bij de chertepartij niet bepaald zijnde, moet dezelve, binnen de kolonie, zijn afgeloopen binnen vijftien achtereenvolgende werkdagen, nadat de schipper zal verklaard hebben tot laden of lossen gereed te zijn.

Voor de ligterschepen wordt die tijd bepaald op drie werkdagen na de aankomst.

De nalatigen zullen in de betaling van ligdagen jegens den schipper of ligterschipper gehouden zijn.

Wanneer een gedeelte der lading van het schip op eene, en een ander gedeelte der lading op eene andere plaats moet worden ingenomen of gelost, wordt de tijd voor de inlading of lossing door de reis van het schip van de eene tot de andere plaats geschorst, zonder dat dit tusschen beiden komend tijdsverloop in berekening kan komen.

440. Buiten de kolonie wordt de tijd voor lading en lossing, wanneer dezelve bij de chertepartij niet bepaald is, geregeld naar de wet of het gebruik van de plaats.

441. De vervrachter of de schipper, die het Schip als grooter heeft opgegeven dan het is, is gehouden tot eene evenredige vermindering der vrachtpenningen, mitsgaders