is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van Koophandel voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

tot vergoeding der kosten, schade en iaterestertfjegens den bevrachter.

Wanneer de gedane opgaaf niet meer dan een veertigste gedeelte van den wezenlijken inhoud van het schip verschilt, wordt het verschil in geene aanmerking genomen.

442. De tijd en wijze van betaling der vracht bij de tlfeftepartij niet bepaald zijnde, kan dezelvë,- tegen uitlevering der ingeladen goederen, dadelijk'gevorderd worden.

443. De schepen kunnen bij de reis, of bij de maand, of op zoodanige andere wijze, verhuurd worden, als de partijen zullen overeenkomen.

444. De reis wordt geacht begonnen te zijn, zoodra het schip is vertrokken uit de plaats, alwaar de inlading is begonnen, of, in ballast zijnde vertrokken, het de ballast heeft ingenomen.

445. Indien een schip bij de maand is verhuurd, en er geene overeenkomst van het tegendeel gemaakts, loopt de vracht van den dag af dat het schip, volgens het voorgaande artikel, vertrokken is.

TWEEDE AFDEELING. Van de regten en pligten van vervrachter en bevrachter.

446. Wanneer de bevrachter in het geheel geen gebruik heeft gemaakt van den tijd, die aan hem om te laden, hetzij bij de chertepartij, of bij de wet, is toegestaan, is de vervrachter ter zijner keuze geregtigd :

Of tot de bij de chertepartij bepaalde schadeloosstelling, gedurende den tijd dat hij langer blijft liggen, of, zulks niet bepaald zijnde, tot het vorderen van schadeloosstelling, bij begrooting van deskundigen ;

Of om het contract van bevrachting en vervrachting te houden voor verbroken, en van den bevrachter te vorderen de halve bedongen vracht, avarij en kaplaken ;

Of om, driemaal vierentwing uren na gedane sommatie, zonder lading de reis, waarvoor het schip vervracht is, te ondernemen, en nadat dezelve 'voïbragt is van den bevrachter te vorderen zijne volle verdiende/vracht, en overligdagen, zoo die mogten hebben plaats gehad.

447. Wanneer de bevrachter slechts gedeeltelijk van