is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gedijt niet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

's Middags trad de maandeommissaris van het College van Regenten mijn cel binnen en vroeg mij of ik ook klachten had over de behandeling en het voedsel, en of ik wellicht iets had mede te deelen, waarop ontkennend door mij werd geantwoord.

Eindelijk naderde de dag, waarop mijn zaak in openbare zitting zou worden behandeld.

Met verlangen had ik dezen tegemoet gezien, doch op den dag zelf gevoelde ik mij als verlamd bij de gedachte aan het lot dat mij wachtte. Ik trilde hevig bij het binnentreden der zaal, daar de langdurige eenzaamheid mijn zenuwgestel ernstig had geschokt.

De President en de heeren rechters zetelden achter de groene tafel; eenige getuigen hadden plaats genomen in de getuigenbank, en de mij toegevoegde verdediger zat vlak bij de bank der beschuldigden, waarin ik, naast een veldwachter, plaats nam.

Na voorlezing der akte van beschuldiging en het afnemen van den eed aan de getuigen had de zitting het gewone verloop.

Onder de getuigen merkte ik den commissionnair in effecten op, aan wien mijn verdediger vroeg, waarom hij den curator mededeeKng had gedaan