is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hinderwet en hare toepassing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

Art. 8.

geschieden binnen eene maand na het in artikel 7 bedoelde onderzoek, en dit zou dan niet meer kunnen plaats hebben. Het eenig gevolg zou dan ook zijn, dat het Gemeentebestuur zijne definitieve beslissing moest nemen zonder verdaging en dus daarbij eene informaliteit beging, die weder op vernieti* ging der definitieve beslissing moest uitloopen.

Hier zouden dus wel degelijk rechtsgevolgen, zij het dan ook geen directe, aanwezig zijn, doch het komt ons voor, dat eene vernietiging wegens strijd met de wet, die slechts dit gevolg heeft, dat een ander besluit, doch dan in een bepaald geval dat slechts van een samenloop van omstandigheden af* hangt, vernietigd kan worden, tamelijk absurd is. Eerder zou men geneigd zijn aan te bevelen om de vernietiging tot de definitieve beslissing te beperken, doch ook hier schuilt weer een adder in het gras, daar dit besluit op zich zelve feitelijk niet onwettig is, dewijl wel degelijk verdaging plaats vond, zij het dan ook op verkeerden grond.

Wij 'meenen dan ook dat eene verkeerdelijk toegepaste verdaging niet door het vernietigingsrecht behoort te worden getroffen, doch dat, wanneer eene dergelijke verdaging ter kennis komt der Regeering of van andere autoriteiten, het Gemeentebestuur moet worden uitgenoodigd, alsnog zoo spoedig mogelijk op de aanvraag eene definitieve beslissing te nemen.

Het geval zou dan hetzelfde zijn als wanneer het Gemeente* bestuur bij verdaging op juiste gronden met het nemen zijner eindbeslissing, waarvoor, gelijk hieronder blijkt, geen termijn is gesteld, te lang bleef talmen, in welk geval ook eene uitnoodiging tot meerderen spoed, of eene bedreiging met artikel 127 der Gemeentewet, en desnoods de toepassing van dat artikel, het eenig middel biedt om in de zaak te voorzien.

verdaging kan ge- De wet stelt geen termijn binnen welken bij verdaging

sch eden voor on- j i_ t> . ,

bepaalden ujd. de beslissing moet volgen.

De Regeering meende dat dit niet noodig was, omdat als er reden bestaat om de beslissing niet binnen den voorge* schreven termijn van een maand te nemen, in den regel een

nader, vpplal tprrinierli nt\A(*rvrn*\r -ral mnrrlnn *r»roic/-V>+ rtorrrolüL>