Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trrix 18/19

■ 489 —

Art. 1889

brengen, welke alleen den persoon van den schuldenaar betreffen. (C. 2036 ; B. 1323, 1356 v., 1366 v., 1858, 1869 n«. 3.) T

1885. De borg is ontslagen, wanneer bij, door toedoen van den schuldeischer, niet meer treden kan in de regten, 'hypotheken en voorregten van dien schuldeisci.er. (C. 2037 ; B. 1438 n». 3, 1877.)

1886. De vrijwillige aanneming van eenig onroerend of ander goed, door den schuldeischer in betaling der hoofdschuld gedaan, ontslaat den borg, al ware het ook dat hetzelve goed naderhand van den schuldeischer wierd uitgewonnen (C. 2038{ B. 1425.)

1887. Een eenvoudig uitstel van betaling, door den schuldeischer aan den hoofdschuldenaar toegestaan, ontslaat den borg niet; doch deze kan, in dat geval, den schuldenaar vervolgen, om hem tot betaling te noodzaken, of om hem het ontslag van zijne borgtogt te bezorgen. (C. 2039 ; B. 1880.)

NEGENTIENDE TITEL.

Van dading.

1888. Dading is eene overeenkomst waarbij partijen, tegen overgave, belofte of terughouding eener zaak, een aanhangig geding ten einde brengen, of een te voeren geding voorkomen.

Deze overeenkomst is slechts van waarde, indien zij sohriftelijk is aangegaan, al mogt zij ook eene zaak betreffen waaromtrent het bewijs door getuigen zoude kunnen worden toegelaten. (C. 2044; B. 1163, 1833, v., 1895. 1932 v., 1967, 2007; E. O. 43, 56; R. 19, 329 w., 620; F. 104.)

1889. Om eene dading te treffen, moet men de bevoegdheid hebben om over de onderwerpen, in de dading begrepen, te kunnen beschikken.

Voogden en curators kunnen geene dading treffen dan zich gedragende overeenkomstig de bepalingen van den zestienden en achttienden titel des eersten boeks van dit Wetboek.

De gemeenten en openbare instellingen kunnen geene dading treffen, dan met inachtneming der formaliteiten, voorgeschreven bij do

Sluiten