Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ttng van de vaderen der -hervorming, ook thans actueel worden genoemd, inzooverre namelijk in verschillende kringen van de gereformeerden nog steeds niet de gezonde verbondsleer uit den bloeitijd der reformatie, maar de meer gemoedelijke en, ten opzichte van de leer des verbonds, oppervlakkige, literatuur uit de 18de eeuw inheemsch is.

Ook kan niet worden ontkend, dat het methodisme met zijn vele sektarische vertakkingen meer dan ooit in de kerken ten nadeele van een gezonde beschouwing van den kinderdoop zijn invloed doet gelden.

Degelijke onderwijzing inzake de leer des verbonds en polemisch verweer tegen methodistische verwording van het kerkelijk leven is een levenskwestie voor de aloude kerk en gebiedende eisch van onzen, ook op geestelijk gebied, revolutionairen tijd.

Groote, ingrijpende veranderingen heb ik in het boek niet noodzakelijk geacht, hoewel ik thans in sommige dingen meer reformatorisch voel. Bij de hèrbearbeiding heb ik dankbaar geprofiteerd o.a. Van de, ook uit een apologetisch oogpunt belangrijke, artikelenreeks van Dr. H. H. Kuyper „De kinderen des verbonds", in de Heraut van 1915, 1916.

Ook met de uitgebrachte kritiek (o.a. van Dr. Oorthuys en

i ', °cJwman) hield ik rekening. Hier en daar moest ik eerlijkheidshalve wijziging aanbrengen.

Ten gerieve van den eenvoudigen lezer, die zich voor wetenschappelijke vragen minder interesseert, zijn sommige gedeelten tusschen inlasschingsteekens [] geplaatst. Deze gedeelten kunnen zonder schade voor het verstaan van het geheel door den lezer worden overgeslagen.

B. WIELENGA.

Amsterdam, Jan. '20.

Vriendelijk verzoekt de schrijver, recensies, van welken aard ook nem persoonlijk te willen toezenden.

Sluiten