is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons doopsformulier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m.

DE LEER VAN DEN KINDERDOOP IN HET BIJZONDER.

En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zoo mag men dezelve nochtans daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzoo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, den Vader aller geloovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, [Gen. 17 : 7], zeggende : Ik zal mijn Verbond oprichten tusschen Mij en tusschen u, en tusschen uwen zade na u in hunne geslachten tot een eeuwig Verbond, om u te zijn tot een God en uwen zade na u. Dit getuigt ook Petrus, Hand. 2 : 39, met deze woorden: Want u komt de belofte toe en uwen kinderen, en allen die daar verre zijn, zoovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was; gelijk ook Christus hen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft. Mare. 10 : 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zoo zal men de kinderen, als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn Verbond, doopen. En de ouders zullen gehouden zijn hunne kinderen, in het opwassen, hiervan breeder te onderwijzen.

Nut en 1. Thans wordt in ons formulier de kinderdoop

karakter afzonderlijk en in het bijzonder toegelicht en verdedigd. van dit Niet alsof de kinderdoop in beginsel een andere

leerstuk» doop ware dan die der volwassenen. Dat toch nimmer zulk een droeve waan zich ooit van eenig hart meester make! Er is maar êén doop, gelijk er één Geest is. In Gods Woord vertoont zich nergens ook maar een schaduw van scheiding of grens, zooals die te onzaliger ure door menigen dwalenden geest is getrokken. Er staat: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. De echte, de wezenlijke doop is alleen daar, waar het teeken in overeenstemming is met de beteekende zaak. Het zou, in het afgetrokkene gedacht, een ongerijmdheid zijn, iemand te