is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Nederduits Hervormde Kerk in Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

99

der Hoff de zegen des Allerhoogsten en hield daarna een aanspraak, waarna de talrijke schare de President het bekende „Dat 's Hoeren zegen op u daal' " toezong. „Verder werd deze heugeHjke en onvergetelyke dag in gepaste vreugde doorgebragt." Bü die gelegenheid, toen de vlag voor het eerst gehesen werd, maakte Ds. van der Hoff het volgend vlaggelied:*)

Vivat de vlag! Vivat de vlag! Door vrijheid hier geplant! Waai rond door Zuid'lyk Afrika Van Oost- tot Westerstrand. Waai onbezoedeld schoon en rein En wapper ook op zee; Vertoon u aan den yolk'ren oog Tot aan de verste ree. God zy met u — God zü met u, Gy maagdelyke vlag, En met het volk, dat u verkoos, Tot aan den jongsten dag!

Lydenburg wilde met die Grondwet niets te maken hebben, en scheidde zich dan ook in Maart van hetzelfde jaar af, om een afzonderüke Republiek te vormen en de Lydenburgse Grondvan 1853 in werking te stellen. Deze Grondwet, het produkt van Bührmann, was als fundament voor de Staat even ongeschikt als de Drieendertig Artikelen. Toen Lüdenburg zich dan ook drie jaren later weer met de Zuid Afrikaanse Republiek verbond, was het lot van deze Grondwet om in de archieven opgeborgen te worden.

Stephanus Schoeman, die Generaal Piet Potgieter de zoon van Hendrik Potgieter in Zoutpansberg was opgevolgd, wilde al spoedig niet onder Pretorius, de nieuwe President, staan. Gelyk verreweg de meeste geschillen in die dagen, was ook dit verschü van persoonlike aard, een persoonlike nayver, die de nadelen op Staatkundig gebied deed voelen. Pretorius vaardigde nu op 14 Mei een proclamatie uit, waarin hy Schoeman en negen anderen personen „als rebellen tegen de Wetten en Regering

ij Zie De Vriend voor Armen en Rijken 1858 blz. 42; en vgl. De Staats Courant van 12 Maart 1858.