Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

komen, en als misschien nóg meer welkom door hem werd aangegrepen . het woord van H.M. zelf. Met Christus' naam gedekt meende hij nu H. M. voor een moeilijkheid te hebben gebracht Maar hoe fout een betoog: Christus gebiedt zijn naasten hef te hebben, dus... . dienstweigeren.

Als deze en welke dienstweigeraar ook, zooveel eerbied voor Christus zegt te hebben, dat hij dan voor al Christus'woord puige, dan zal straks wel blpen dat de leer iets anders inhoudt In zijn tweede schrijven aan H. M. de Koningin, betoogde hij dat een christen niet moet doen wat de bijbel zegt, maar wat Christus zegt^. Dat is niet hetzelfde zegt hij, Maar wat weet men van Christus anders dan. . . . uit den Bijbel ? Hij verklaart zich verder, en zegt dat Christus als hervormer optrad Va,"f de" g°dsxd,enst des O. Testaments. 't Is allertreurigst. Christw zelf toch heeft gezegd, dat Hij niet gekomen was om de wet en de profeten te ontbinden maar te vervullen. Ia meer, Hii heeft zich juist herhaaldelijk op de „Wet en de Profeten" beroepen Ja nóg meer. In Mattheüs 23:2v.v. vermaant Christus de scharê om wel niet de daden van hen die op den stoel van Mozes (dat is toch oud-testamentischj gezeten zijn, te volgen, maar wat hun woorden aangaat, zoover ze op Mozes'wet gegrond zöbl zegt Christus :„doe daf'. De aangehaalde dienstweigeraar fpreekUfc tolR van al zijn diertStweigerende anarchistische vrienden voor zoover ze zich op Christus beroepen, als hg ejndelüknog zegt: „Christus' predikte iets anders dan vóór hem gepredikt is geworden, vandaar ook het door Hem zoo vaak gebruikte: „gij hebt gehoord dat gezegd is . maar Ik zeg u". Hier is schromelijk misverstand in tspel. Als Jezus inderdaad zoo'n uitdrukking met name inde Bergrede bezjèt dan is dat óf om te doen verstaan, dat een vormelijke uiterlijke wetsbetrachting voor God nog geen heiligmaking kan heeten; óf het is intermalen, om tegen de oude rabbijnen dié'de wet verklaarden en uitbreidden naar eigen anzeesche inzichten - op te treden. Die rabbijnsche school is lang niet (o dwaling!) hetzelfde als het Oude testament

Neen, het was met de oud-testamentische wetgevinaon menie punt al juist zoo gegaan als later met Jezus' woorden Op de manier b.v^ van vele dienstweigeraars die Jezus' woorden naar eigen inzichten verklaren, uiteenrukken, en toepassen, - hadden 2L>ruM de rabb'ï"en de »wet" behandeld. Van zulk optreden was Christus wars. Dan geldt het: te vergeefs eeren zff Mfi leerende leenngen, die geboden van menschen zijn. - DaoJs het: gij| hebt gehoord... maar Ik zeg u. - Evenals Christus in

Ï^Lh^c w°UJ-kuniien. zeggen: & hebt gehoord dat van de anarchistische dienstweigeraars gezegd is geworden, dat men «fcrUeid en vaderland niet in den krijgsdienst zal dienen; maar ik zeg u dat gq de overheden en machten die over u gesteld zijn onderdanig zult zijn, want de overheid Gods dienaresse is,

Sluiten