Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Men ga niet over tot de lezing van het navolgende, vóór en aleer men bovenstaande figuren, dat zijn de grondvormen voor al het hieronder volgende, vast in zijn geheugen heeft geprent.

§ 4. Zooals reeds gezegd, bestaan bovenstaande letters alle uit een medeklinker plus de klank k. Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat met deze figuren niet alle bestaande Javaansche woorden kunnen worden geschreven. Evenals in elke andere taal heeft ook het Javaansch woorden, waarin de stomme e-klank, (in dit boekje steeds voorgesteld door het teeken ë) voorkomt, zooals in ons woordje „begin"; voorts moeten ook de i-, e-, è-, o-, ö-, en oe-klank op duidelijke wijze kunnen worden weergegeven.

Voor al deze klanken nu, heeft men in de eerste plaats weder noodig, de reeds hierboven geleerde figuren of grondvormen, waaraan dan een tweede figuurtje wordt toegevoegd, op de JSrijze zooals hieronder zal worden aangegeven:

1°. De V-klank.

Deze wordt voorgesteld, door boven de letter of aksara het teeken o te plaatsen, welk teeken wordt genoemd: vpëpët?'.

Dus ^ = ha, wordt £ = hë;

M = na, wordt $ = në; tui r* tja, wordt q = tjë.

Dit gaat op voor alle aksara's met uitzondering van twee, nl. de „ = rf, en „ = la. De rë wordt nl. niet voorgesteld door de ^ met daarboven de o, dus op deze wijze: maar door een geheel ander

Sluiten