Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Jüfrob(i)en

489

SViitro'b(i)en, SBI. = mikroben, bakteriën.

S»iifrocepbO'Ie, zie SDttfroaepbate.

SViiftofoë'ntoê, tn. — = mikrokosmos, de mensch als een wereld in 't klein.

SOtif rome'ter, f. (u. m.) = mikrometer (werktuig tot 't meten van kleine afmetingen).

ÏOJilropbon', f. — (e)t, —mikrofoon (toestel om zeer kleine geruisclien te vernemen).

SDiifroffop', f. —(e)t, -e »= mikroskoop.

mifroffo'pifdj = mikroskopisch.

iylifrojepbn'lc, m. —n, — n = mikroeefaal, kleinhoofdige.

SDHIan', m. —(e)8, — e = wouw,'Kiekendief, hoenderdief.

SDiilane'fe, tn. —n, —n = Milanees.

SDiil'be, ro. —, —n = mijt, made, worm.

mti'uig = vol maden, vol wormen.

SUÜIdj, ro. - = melk; hom; bot Som ftebt in bet SDt. — is nog niet rijp; er fiat nidjt Piel in bte SDI. gu broden = hij heeft niet veel in de melk te brokken, hij heeft 't niet ruim.

SDJildj'aber, to. = meikader.

SVJildj'itrtip, = melkachtig.

SDtildj'bort, tn. — melk-, vlasbaard, melkmuil.

SSIildj'brbnrf, nt. — (de) benoodigde melk.

SDtildj'llbrei, m.; ;brot, f. = melk ||pap;-brood.

SDiildj'bruber, m. = zoogbroeder.

SDliidj'burcau, f. m melkhuis, melkstandje; (ook scherts, voor boezem).

aWtlth'biftel, ro. = melkdistel.

SSiitdj'eimer, m. = melkemmer.

mtl'djcn, fdjto. (b-j = melkgeven: etne mil« djenbe Sub — een melkgevende koe, melk-

SSiit'njer, m. —8, — = hommer. [koetje.

SDiildj'forbe, ro. = melkkleur.

mildj'farben, :fnrbict = melkkleurig.

SOlildjlfieber, f.; =flofdje, to.; =frou, to. = melk||koorts (zogkoorts); -flesch; -vrouw.

miidj'gebenb — melkgevend.

ïViitdj'aef aft f. = vaatwerk voor melk, melkvat.

SWildj'aloe, f. = melkglas.

mit'djidjt = melkachtig.

mil'djif) = melkhoudend, met melk; melkachtig, -kleurig.

SDlildj'llfolb, f.; «fnututer, to.; -fnnne, to. =

melk||kalf (zuigkalf); -kamer (melkerij);-kan. ïveildj'll feller, tn.; =foft, ro.;<frUR, tn.;=fübel,

m. = melk||kelder (melkerij); -kost; -kruik; -emmer.

SDtiidj'llfub, »•; 'Ut», to. = melk||koe; -kuur. SStildj'ling, tn. -(e)t, —e = zuigeling; hommer. SSlitdj'jtofnt, f.; =mobd)en, f.; motttt, nt.;

-nteffer, m. = melkjsalon; -meisje (-meid);

-man (-boer); -meter (-weger). SWildJ'ner, zie SDt 11 dj e r. iWtitdj'llfnft, nt.; •funre, ro.: ;fdjrnnf, tn.;

ochiiffel, to.=melk||sap; -zuur;-kast; -schotel. Sülildj'fdjtuetn, f. = speenvarken. SDitldj'fdjtoefter, tn. = zoogzuster. SBtildj'Hfeibc, to.; <#eife, to.; .ftrafte, ro. =

melk||teems (-zeef); -spijs; -weg. SViild) j|fuppe, ro.; stopf,m.=ntelk||soep(-pap); SDlitdj'tud), f. = zijgdoek. [-pot. SSHildj'iltoirtfdjaft, ro.; =jabn, ra.; -juder,

m. = melkjhuis (-inrichting); tand;-suiker. ntitS, ntit'bc = zacht, niet streng, goedaardig;

[mild, vrijgevig]; ein ntitber fjteaen = een

zachte, malsche regen; milbe ©ttftuna ==* vrome

stichting, liefdadigheidswerk; fetne milbe 4?unb

auftun = zijn milde hand openen; tnitbe

©aben — liefdegaven.

ïulU'be, ro. — = zachtheid, goedaardigheid, vriendelijkheid, [mildheid]. '

imil'ben, fdjto. (b ) = zacht doen afloopen, glooien].

ntil'Sern, fdjto. (b.) = (ein ttrteil, efneStrafe, ben ©djtnerj, Sttten) verzachten, verlichten, temperen; (ben ©djnterj) lenigen; [zachter stemmen, bedaren]; mtlbernbe lltnftfinbe = verzachtende omstandigheden.

SDiil'berung, ro. —, —en = verzachting enz.

SDlil'berunggl!grunb, m.; .mittrl, f. =* verzachtende omstandigheid; verzachtend middel.

milb'berjifl = zacht, teerhartig, weldoend, weldadig.

milb'reid) = zacht, teeder, weldadig. milSttittn = milddadig, mild, weldoend. SDJilb tatiafeit, to. = milddadigheid enz. SDÏilieu' (spr.: mieljb), f. -8, —8 = milieu.

I. SBlilitör', f. — (e)S ae krijgswezen, soldatestand, leger.

II. SDtiiitiir', m. — (e)8 — e = militair, soldaat. SDÜlitör'ontoiirter, m. = oudonderollicier, die

aanspraak heeft op een burger betrekking.

SOlititör'orgt, m. = officier van gezondheid.

SJ«iIitiir'||beomte(r), m.; beboft'utartjtinte(r), tn.; sbienft, m — militair ambtenaar; m. gevolmachtigde; m..e dienst.

militór'f rontm = mak in dok dienst, in 't vuur.

SDIill ttïr'ficrtrfjt, f. = militaire rechtbank, militair trechter.

SDHiitör'flrenje, to.=Mil. Grenzen (in Oostenr.).

militö'rifdj = militair. '-

SVtilttorig'muS, tn. - = militairisme.

nttlitari'frifdj «* militairistisch.

SSiiiitnr'mufif, fo. = militaire muziek.

SVJtilitiir'poff, m. = verlofpas.

militör'pflidjtig = dienstplichtig.

SDlilitör'UfdiuIe, to.; =ftont, m.; =ftonb, tn. = militaire school; m. staat; m. stand.

SDiiIitSr':S8etcriniir' =SMfabemie', to. = militaire veeartsenijschool.

SDiilitör'toefen, f. = krijgswezen, alles wat 't leger betreft.

Svlilitör'Stöii'tjelmeorben, m. «é militaire

Willemsorde. ; '

SDiitij', to. —, —en = landweer, schutterij, landstorm.

SStitiVftoffe, to. = lichting. SWilie, f. — = mille, duizend. 2JtiHen'nium, f. —8, ..nien aa millennium, duizend-jaar.

SDliliiorbiir', m. —8, — e = miUiardalr. SDÜWar'be, to. -, -n = milliard, 1000 millioen.

SDliililgramm', f.; =nte'ter, f. u. m. = milli||gra'm; -meter.

SDtifliott', fo. -, -en = millioen. SDJigionör', m. -(e)8, -e = millionai».■: ' utillton'ftcl, miltion'tel = millioenste (deel). SDlilreig', f. -, — = milreis, 1000 reis

(Port. f 2,80). SIRita, ro. —, —en = milt. SSIilj'ftcdjen, f. =* steek in de zijde, in de milt. SDtilj'fudjt, ro. - miltzucht, hypochondrie,

spleen, metankolie, zwaarmoedigheid, milj'füdjtia = miltzuchtig, hypochondrisch. SDÏi'me, m. —n, —n == mime, tooneelspeler,

eig. „nabootser".

mi'men, fdjro. (bO = tooneelspelen; zoo maar

doen; doen, lappen, flikken. SDli'mcnbidjter, m. = mimendichter, dichter

van kleine drama's.

SDli'mif, to. — = mimiek, gebarespel; (ook; zaak, ding, boel).

SDli'ntiter, m. -8, -, zie SDU me.

Sluiten