Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

möfllirl)

496

beter zijn..; tnödjte er bod) balb lommen = mocht hij toch spoedig komen, kwam hij-toch spoedig; fage fbm, er moet te (möge) balb f djreiben = zeg hem, dat hij toch gauw schrijft; er mag fidj in adjt netjmen! — laat hij voorzichtig zijn! bieSmat mag eS nodj itngehn = = voor dezen keer zullen we 't nog laten passeeren.

mög'lldj --- mogelijk; menn m., mo m. = zoo mogelijk; fobfel,;fobalb als m. = zooveel, zoodra (zoo spoedigj mogelijk; mngltdjft gut = zoo goed mogelijk; mit mogltdjfter SSorficijt = met alle mogelijke voorzichtigheid; er tut ba8 möglfdjfte, fefn tnoglicbfieS = hij doet alles wat hij kan; fut möglfdjft heetten = zich zooveel mogelijk haasten.

mög'lidjenfallè' = misschien, als 't geval zich voordoet.

mög'ltdjertoel'fe = mogelijkerwijze, misschien.

'.VJÖfliidjfeit, m. -, — en = mogelijkheidjkans; nadj 2JZ. = zooveel mogelijk; ti ift feine 931. borfianben = er bestaat geen mogelijkheid op, er is geen kans op; er tft fparfam mie bie 93c. = hij is onvergelijkelijk zuinig.

SDlo'gul, m. — i. —tt u. -B = mogol.

ajtcijair', tie 331 o bar.

StWo'tjantnteb, m. = Mohammed.

SJjiobautmeba'ner, m. —i, — = Mohammedaan.

motjamnteba'ttifdj = Mohammedaansch.

S»tobammebani#'muê, ttt. - = Mohammedanisme.

SSlotjar, m. —8, —e = mohair (angorawol en weefsel daarvan).

Svtohifd'ner, nt. —8, - = Mohikaan, mol)! = (norbb.) (van vruchten) overrijp, beursen.

■Btulttt, m. — (e)8, —e = klaproos, papaver,

heulplant; maankop, slaapbol. tViofjn'blume, m. - klaproos, maanbloem. Diotjn'llfopf, m ; =forn, f.; >fudjcn, m.; 'bl,

f. pa maan||kop; -korrel (-zaad); -zaadkoekje;

-zaadolie.

SBtotjn'pilen, SBI. = (gerecht van) gestampt maanzaad.

3Robn'|faft, m.; -famcn, tn. — maanjjsap; -zaad.

I. SStotjr, m. —en, —en = moor, moriaaa, neger; moorpaard; ba8 beifjt einen SDtobren toetfj roafdjen = dat is den Moriaan geschuurd.

II. SWohr,:-l»v— (e)S. -e = moiré. SOtobr'banb, f. = moiré-lint. .na SOlöbr'braten, m. = zie SDlörbraten. SBtötj're, ro. —, —n = wortel, peen.

I. motj'ren (SJlbj.) - (van) moiré. -

II. mob'ren, fdjm. (b.) = moireeren. mob'renfarbig = moor-, negerkleurig. SBJotj'rengeftdjt, f. = Mooregezicht. SDtoij'reufjirfe, ro. = negerkoren. SSioh'renfopf, nt. — moorekop, -hoofd; moor-

kop (zwart paard).

SOcotj'rentanb, f. = Mooreland.

SBlutj'renfflatie, m. « negerslaaf.

SWJobrin. to. —. —nen = moorin, moorsclie.

SDÏofjr'rübe, tn. — wortel, peen.

SSlot'ra, to. —, .. ren = moira, paree, schikgodin.

SBJoire' (spr.: moaree), tn. u. f. — 8, —8 = moiré, moirte'ren, fdjm. (b.) = moireeren. mofant' = spottend.

SDiof'fa, nt. -8; =faffee, nt. = mokka(koffie). iVtolnr'. m. — (e)8, —en = kies. SOloloffe, Io. — — zandsteen. SDtoldj, m. —(e)8, —e = salamander.

SBÏol'bau bie — — (land). Moldavië; (rivier) SÖtoI'bauer, m. —8, — Mbldavlër. (Moldau. mol'bauifdj = Moldaviscb. I. SDlo'Ie, m. —, —n SI windei,1 misbaksel,

misvormde onvoldragen vrucht. r n II SDio'Ie, ro. —, —n = (haven)hoofd, pier. SMoletüT, f. — (e)8, -e = molekuul. SBioIetutar'geraidjt, f. = molekulair gewicht. SBtolefutar'früfte, SBI. = molekulaire krachten. Sftto'leefin, SBJo'lcffin, m. u. f. —8, —8 —

moleskin, Engelsch leer. SBiolc'ften, SBI. = molest, overlast, hinder, moleftic'rcn, fdjm. (b.) = molesteeren, overlast

aandoen, hinderen.

(SDioI'fe, to. —, -3f); SHol len, SBI. = wei, hui. SBlof tenfur, to. = weikuur. SDlol'fenfóure, ro. = melkzuur. SBt ol'f en toert, f. - zuivel, melkspijs. SBiolferei', ro. —, —en = melkerij, melkhuis, zuivelfabriek.

SStolferei'fdjute, to. = zuivelschool mol'fidjt = weiig, op wei gelijkend, mol'ftg — weiig, wei bevattende.

I. Winti, nt. —(e)8, — e u. -8 = molton (een geweven stof).

II. SDÏott, f. — = mol (in de muziek). SBÏofta, m. -8, -8 = molla, Turksch rechter. SStol'le, fo. —, —n, zie SDlulbe 1. mBrieru,fa)m(b)=mengen(metaalbereiding). mot tig = behaaglijk, lekker, prettig, gezellig, knus. /

SDiotf'ton, nt. = mol-, mineurtoon. SBJolI'tonteiter, to. = moltoonladder. SDÏolluë'fe, ro. —, —n = moilusk, weekdier. Sötolm, zte SDtutm.

SDiO'lo, m. -8, SDlolen u. SDtolt, zie SDlote II. SDio'ïod), m. -u. -(e)S, —8 = Moloch; afgod(sbeeld).

SWoloffu», nt. —, - u. - - Tft = molossus:

een versvoet ( —).

ntolf dj=bedorven,beursch, rot 'vooral van ooft). SDtol'ton, m. -8, —8 = molton (een geweven

SWolul'fen, spt. = Molukken. moium = dronken, sikker.

I. SBJoment', f. —(e)S, -e = moment,beweegreden, faktor, iets beslissends.

II. SDtontent', tn. —(e)S, —e = moment, oogenblik.

momentan' = oogenblikkelijk, op't oogenblik. SOlomeuf laufnabme, ro.; =btlb, r.; •berfdjlttfj,

m. = momentyopname; -fotografie; -sluiting. SSRo'moe, SDlo'ntuS, m. = Momus (God van

den spot en de satire).

SDlono'be, to. —, —n = monade, eenheid, ondeelbaar wezen.

SDÏonnrdj', m. —en, —en = monarch. A'Jonordjir', to. —, —n = monarchie, monar'djifdj = monarebisch. SDlo'nat. tn. -(e)8, —e = maand, mo'natltdj = maandelljksch, maandelijks. S»to'nat3ausroeie, m. = maandstaat. SBio'nateberidjt, m. = maandverslag. SSHo'natêjfrift: binnen SDI. = binnen (den tijd van) een maand.

59io'nate||gelb, f.; =beft, f.; .name, m.; =rofc, ru*S maand|geld; -blad (-schrift);-naam; -roos. Söionate'fdjlufj, m. = einde van de maandSUto'uat(e)fdjrift, to. = maandschrift, maandelijksch tijdschrift.

SDio'natetag, m. = dag van de maand, datum, mo'naleloetfc = bij de maand, per maand. SDibndj, tn. -(e)8, -e = monnik (in allerlei

Sluiten