Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

De heer Homan van der Heide, zulke is trouwens door zijn hoogedelgestrenge nimmer onder stoelen of banken gestoken, heeft letterlijk alles gedaan om de door de Regeering naar Indië geroepen Nederlandsche aannemers, weder uit Indië te verdrijven en niet geschroomd, toen hij ten slotte tot de ontdekking was gekomen, dat hij in zijn onzalig streven vrijwel geheel alleen bleef staan, elk middel goed te achten, hetwelk tot het door hem gewensche doel zou kunnen leiden; het is zeker niet aan den heer Homan van der Heide te danken, dat de Nederlandsche aannemers in Indië niet failliet zijn gegaan.

VI. „Het aannemersbedrijf is echter een zuiver speculatief „bedrijf, dat met de productiviteit van dit land niets heeft uit „té staan en met het faillissement van een aannemersfirma, als „die van de havenwerken te Makassar, is naar m. i., geen enkel „Indisch belang geschaad."

Waarom is het aannemersbedrijf een zuiver speculatief bedrijf?

Berust dit groote, veel omvattende vak dan niet op bekwaamheid, werkkracht, werklust, ondervinding en ondernemingsgeest van den aannemer en zijn personeel?

Zijn al die honderd duizenden groote en kleine aannemers, zoo in Nederland als elders, niets anders als speculanten?

Hebben al deze menschen en hun personeel de jarenlange onmisbare school der practijk niet doorloopen?

Heeft de Nederlandsche aannemersstand niet zijne sporen verdiend ?

Heeft deze niet evenals het corps Nederlandsche ingenieurs een wereldreputatie?

Heeft de heer Homan van der Heide nooit gehoord van den machtigen aannemersbond in Nederland en van de internationale verhouding tot de aannemers in het buitenland ?

Heeft zijn hoogedelgestrenge nooit gehoord of gelezen van den officiëelen permanenten Raad van Arbitrage voor geschillen tusschen directiën en aannemers, in welken Raad zitting hebben hoofdingenieurs, ingenieurs, architecten, aannemers, enz., welke Raad in het leven geroepen is hoofdzakelijk door toedoen van den Nederlandschen Aannemersbond?

Het is wél treurig, dat een Departementschef een dergelijke verklaring durft af te leggen in een Nota, bestemd als advies aan de Hooge Regeering.

Met het faillissement van eene aannemersfirma is geen enkel Indisch belang geschaad; is zoo'n standpunt van een man, die volgens eigen verklaring beter ceconoom is dan ingenieur, niet dubbel bekrompen?

VII. „Geen enkel persoon zal daardoor buiten werk en verdienste „behoeven te geraken, want het werk zal na het faillissement

Sluiten