Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

De standplaatsen der onderdeden van het leger worden door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie bepaald.

De op Java gelegerde veldtroepen kunnen door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie worden ingedeeld in brigades, samengesteld uit de verschillende wapens, en — overeenkomstig door den Commandant van het Leger en Chef van het Departement van Oorlog te stellen regelen — respectievelijk gecommandeerd door de Commandanten der militaire afdeelingen, waarin het meerendeel der troepen zijn gelegerd, die tot de brigade (1) behooren.

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie is bevoegd om onder nadere Koninklijke goedkeuring:

1. de vastgestelde formatie van het Leger in te krimpen;

2. machtiging te verleenen om, voor den tijd van ten hoogste twee jaren boven de formatie van het Leger te doen voeren zooveel officieren en minderen, burger personeel en troepenpaarden, als hem nuttig en noodig voorkomt.

Zoodanige maehiiging kan door hem telken jare onder nadere Koninklijke goedkeuring voor den tijd van ten hoogste één jaar verlengd worden. (2)

A. De Staf van den Uouverneur-Creneraal.

De staf van den Gouverneur-Generaal bestaat uit drie adjudanten, en wel: 1 luitenant-kolonel, 1 kapitein,

1 eerste luitenant of kapitein.

Een dezer officieren kan behooren tot de Koninklijke Nederlandsche Marine.

De aanwijzing van tweeerlei rang voor den in de derde plaats genoemden adjudant heeft ten doel de gelegenheid te openen

(1) Toelichting. De veldtroepen op Java z«n verdeeld in -1 brigades elk van de volgende samenstelling:

Staf.

4 bataljons infanterie.

1 mitrailleur compagnie.

Va eskadron cavalerie.

1 afdeeling veld- of bergartillerie.

Vs compagnie genietroepen.

Algemeene trein der brigade. (Zie Oorlogsorganisatiën].

By de dislocatie der troepen is er naar gestreefd, deze in overeenstemming te brengen met de indeeling in brigades, zoodat alle tot eene zelfde brigade behoorende troependeelen zooveel mogelijk in eikaars nabijheid zijn gelegerd, hetgeen de oefeningen der troepen in brigade verband ten zeerste ten goede komt.

(2) Deze gewijzigde formatie wordt genoemd de „tijdelijke" of „tegenwoordige" formatie.

Sluiten