is toegevoegd aan uw favorieten.

Organisatie en indeeling van de Land- en Zeemacht in Nederlands Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loó

Artikel 41.

(!) De tot den landstorm behoorende dienstplichtige, die zich in werkelijken dienst bevindt, wordt,, zoodra hij tot dezen dienst niet verder kan of behoeft te worden verplicht, huiswaarts gezonden. Is hij buiten staat zich huiswaarts te begeven, dan kan hij, zoo hij het wenscht, langer in werkelijken dienst worden gehouden.

(2) Van den vervulden werkelijken dienst wordt hem een bewijs afgegeven, overeenkomsiig door den Gouverneur-Generaal te stellen regelen.

HOOFDSTUK VIII. Van het groot verlof. Artikel 42.

(1) De bij de militie ingelijfden genieten groot verlof zoolang zij krachtens dit besluit of krachtens vrijwillige verbintenis geen werkelijken dienst behoeven te vervullen.

(2) Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van „verlof" en „verlofganger" wordt daarmede bedoeld „groot verlof" en „groot verlofganger".

Artikel 43.

(1) De Gouverneur-Generaal regelt de wijze waarop aanteekening wordt gehouden van de verblijfplaatsen van de verlofgangers en deze worden opgeroepen voor den werkelijken dienst en voor het jaarlijk/rc^ onderzoek bedoeld in artikel 44 van dit besluit.

(2) Verlofgangers zijn verplicht, overeenkomstig bij ordonnantie te stellen regelen, kennis te geven van het verlaten van het gewest waarin zij woonachtig zijn.

(3) In gevallen als bedoeld in artikel 2 van dit besluit, kan de Gouverneur Generaal bepalen dat de verlofgangers het gewest hunner inwoning niet mogen verlaten dan na daartoe verkregen toestemming van het Hoofd van Gewestelijk bestuur.

(4) De Gouverneur-Generaal regelt de wijze waarop de in het derde lid van dit artikel bedoelde toestemming moet worden gevraagd en kan worden verleend; aan die toestemming kunnen zoodanige voorwaarden worden verbonden als in 's Landa belang noodig worden geoordeeld.