is toegevoegd aan je favorieten.

Woordenboek bedoeld bij § 4 der resolutie van den Minister van Financiën d.d. 8 juli 1916, no. 137

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Het behoeft geen betoog, dat een der voornaamste voorwaarden ter verkrijging eener statistiek, die een zoo zuiver mogelijk beeld geeft van onze handelsbeweging, deze is, dat de tallooze goederen, die rechtstreeks of over entrepót worden in-, uit- of doorgevoerd, steeds worden gerangschikt onder die rubrieken van de daarvoor vastgestelde naamlijsten van goederen, waartoe zij werkelijk hetzij naar aard, hetzij naar samenstelling, hetzij naar bestemming (doel) behooren.

Hoewel naar eene logische en vooral duidelijke indeeling dezer naamlijsten is gestreefd, zoo zal de rangschikking toch menigmaal bij goederen van zeer eigenaardige samenstelling of met meer dan ééne bestemming moeilijkheid kunnen opleveren. Verschillende opvattingen zullen hierbij mogelijk en ook te verdedigen zijn, terwijl toch aan ééne daarvan de voorkeur zal moeten worden gegeven.

Door eene ruimere omschrijving of door eene toelichtende verklaring van verschillende rubrieken dier naamlijsten zou wel ten deele aan deze moeilijkheden tegemoet zijn te komen, maar hiermede zouden onvermijdelijk gepaard gaan minder overzichtelijkheid en minder gemakkelijk gebruik dier naamlijsten, zoodat aan den eenen kant zou worden verloren, wat aan den anderen kant zou zijn gewonnen.

Die moeilijkheden worden evenmin geheel opgeheven door het alphabetisch register op de naamlijsten.

Daarom is, ter bevordering van de zoo noodige juistheid en eenheid in de rangschikking der goederen voor de handelsstatistiek, het hierachter volgend woordenboek samengesteld. Hierin zijn een groot aantal goederen in lexicografische volgorde opgenomen met aanduiding der nummers van de rubrieken der naamlijsten, waaronder zij behooren,