is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene aanschrijvingen betreffende de onderwijsopleiding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien een der onderwijzers of beambten bij de normaallessen tot het vervullen van militie-, landweer- of reserveplichten onder de wapenen of in werkelijken dienst wordt opgeroepen, moet de inspecteur daaromtrent opgaven doen aan den Minister (circ. 8 Juni 1912, nr. 3585», A Z C).

Wijze van uitbetalen der jaarwedden en toelagen (circ. 25 Juli 1917, nr. 7989, A S C.

Onderwijzend personeel.

Salarieering van tijdelijke ambtenaren (circ. 28 April 1919, nr. 3171, L O A).

De inspecteur kan bij den Minister een voorstel indienen tot toekenning eener belooning voor waarneming bij vacature in het personeel en voor waarneming gedurende ten minste drie maanden bij afwezigheid van een onderwijzer wegens ziekte of om andere redenen (Circ. 26 Maart 1909, nr. 2133, L O).

Zoo noodig wordt eene ^toelage verleend ter tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten (circ. 13 Mei 1881, nr. 1669, O).

Aan de godsdienstleeraren, die onderwijs geven aan de dagnofmaallessen, wordt eene tegemoetkoming uit *s Rijks kas verleend, volgens daarvoor vastgestelde regeling (circ. 19 Mei 1921, nr. 3579, L O A).

In te zenden staten bij voorstellen betreffende personeel (circ. 22 Juni 1921, nr. 7826, L O A).

In zijne aanbeveling tot benoeming van personeel bij de normaallessen moet de inspecteur mededeelen, of de aanbevolene al dan niet voor pensioen heeft bijgedragen en naar welken grondslag, en of hij reeds aan Rijksnormaallessen is werkzaam geweest (circ. 13 December 1909, nr. 10099, L O).

Voortaan worden onderwijzers op toelage niet meer vast benoemd, doch voor een bepaald tijdvak (bijv. cursusjaar). Het voorstel tot verlenging eener voor een bepaald tijdvak gedane benoeming moet ten minste eene maand te voren ingediend worden (circ. 19 Mei 1921, nr. 4343, L O A).

Bij berichten omtrent aanvraag om ontslag moet de inspecteur mededeelen, of de adressant na het ontslag al dan niet voornemens is pensioen aan te vragen (circ. 21 Maart 1911, nr. 2201, LO).

Machtiging tot reizen voor het bezoeken van sollicitanten (circ

12 November 1918, nr. 17319», L O A).

Gratificatie aan vrouwelijke ambtenaren, die wegens het aangaan van een huwelijk ontslag vragen (circ. 12 Februari 1919, nr. 78», AS);

13 Augustus 1921, nr. 9687, LOA).

307