is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene aanschrijvingen betreffende de onderwijsopleiding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oproeping van kweekelingen voor het toelatingsexamen moet enkel in een of twee onderwijsbladen worden geplaatst (circ. 3 Januari 1887, nr. 1803"' IV, O).

Het toelatingsexamen moet loopen over alle in art. 19, eerste lid, der Regelen genoemde vakken; niet over meer en niet over minder (circ. 15 Februari 1897, 1*A» (nr. 1038»), 0>.

De eerste klasse mag niet meer dan 20 leerlingen tellen, nl. 10 jongens en 10 meisjes. Wordt dit maximum in een van de beide rubrieken niet bereikt, dan mogen de open plaatsen door leerlingen van de andere rubriek worden ingenomen. Voor beide rubrieken wordt een afzonderlijk vergelijkend toelatingsexamen gehouden als de aangifte het aantal plaatsen overtreft (circ. 15 Februari 1897,1» A» (nr. 1038»),O).

Kweekelingen van bijzondere scholen, die aan Rijksnormaallessen worden opgeleid, mogen niet verplicht worden als kweekeling in de openbare school op te treden, indien zij daartegen bezwaar hebben en in de bijzondere school geschikte gelegenheid is voor hunne vorming in de practijk (circ. 14 September 1904, n°. 7255, O).

Regelen voor de practische opleiding van de kweekelingen der dagnormaallessen (circ. 15 Januari 1918, nr. 19880», O).

De kweekelingen, die de vierde klasse hebben doorloopen, zijn verplicht zich aan het onderwijzersexamen te onderwerpen, tenzij zij om bijzondere redenen daarvan van den Minister vrijstelling hebben bekomen. Kweekelingen, die de vierde klasse nog niet hebben doorloopen, mogen aan het examen niet deelnemen, tenzij met verlof van directeur en onderwijzers; kweekelingen, die zonder dit verlof aan hét examen deelnemen, kunnen overeenkomstig artikel 25 der Regelen worden verwijderd (circ. 10 April 1900, 1» A' (nr. 21061), O).

Het deelnemen van kweekelingen aan het najaarsexamen (circ. 2 Juli 1921, nr. 7611, LOA; 8 Augustus 1921, nr. 7611», L O A).

Door den inspecteur te verstrekken opgave betreffende den uitslag van het onderwijzersexamen met betrekking tot de Rijksnormaallessen (circ. 9 Maart 1910, nr. 2139, L O). PROGRAMMA.

Drankbestrijding bij de normaallessen (circ. 16 Mei 1898, nr. 2282', O). VOORBEREIDENDE KLASSEN. Inrichting van voorbereidende klassen (circ. 3 October 1893, nr. 2115,0).

III. GEMEENTELIJKE EN BIJZONDERE KWEEKSCHOLEN.

Vaststelling van het model der lijst met gegevens (model A) en der aanvrage (model B) en kennisgevingen (modellen C en D) voor het verkrijgen der Rijksbijdrage (circ. 1 Maart 1921, nr. 2827, LOA).

309