is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75

Art. 6.

gedane afschrijving op de boekwaarde van uitsluitend ten behoeve van het bedrijf gebezigde zaken slechts ten deele geacht kan worden op te wegen tegen werkelijke waardevermindering dier zaken, het meerdere dat niet voor aftrek mocht worden toegelaten, niet in volgende jaren in mindering van het bruto inkomen mogen worden gebracht.

De belasting naar het jaarlijksch zuiver inkomen dient te worden berekend aan de hand van de jaarverslagen van de laatste drie jaren en daarbij dient iedere balans met winst-, en verliesrekening op zich zelf te worden beschouwd. (D. B.)

Oneigenlijke afschrijvingen. Hiermede worden bedoeld de afschrijvingen die niet het middel zijn om de boekwaarde van de in het bedrijf gebezigde zaken in overeenstemming met hunne reëele waarde te brengen, maar die ten doel hebben de op een aantal jaren drukkende, bij vooruitbetaling voldane en aanvankelijk als bate op de balans gebrachte exploitatiekosten over die jaren te verdeelen.

Hiertoe behooren o. a. de oprichtingskosten, boekti, vooruitbetaalde op verschillende jaren betrekking hebbende pachtsom, enz.

Regelmatige afschrijving op dit soort van rekeningen (z. g. anticipatierekeningen, regularisatie rekeningen) is toegelaten voor zoover zij inhouden kosten noodzakelijk tot verwerving van het inkomen of ter voortzetting van het bedrijf in den bestaanden omvang, (zie sub No 50 en 51).

Afschrijving op kosten van oprichting kan worden toegelaten wijl oprichtingskosten zijn aan te merken als uitgaven in eens voor een bepaald aantal jaren, alzoo min of meer, als een voorschot op de kosten noodzakelijk tot verwerving van het inkomen over latere jaren. (S. T. 132)

Overschrijvingskosten ' overschrijvingsrecht, leges- en zegelkosten) van perceelen ingebracht in een bouwmaatschappij zijn te rangschikken onder de kosten van oprichting. (D. B.) 'zie sub No 85).

50. alle kosten noodzakelijk tot verwerving van het inkomen of ter voortzetting van het bedrijf. (Bedrijfs of beroepsonkosten.) De woorden „verwerving van" of „ter voorzetting van" zijn dus het criterium waaraan de toelaatbaarheid van den aftrek dient te worden getoetst, waarbij nog in aanmerking dient te worden genomen dat ten opzichte van kosten van vernieuwing nog eene beperking bestaat blijkens het bij dit artikel nader bepaalde.

De op de bedrijfsrekening voorkomende post „vendutie AssistentResident" kan niet voor aftrek worden toegelaten als zijnde geen bedrijfsuitgave (D. B.)