is toegevoegd aan uw favorieten.

De man op den achtergrond

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

„Maar dat kan toch niet!" — zeide ik. „Hoe zouden de leden van zulke Vereenigingen ... ?"

„De leden van zulke Vereenigingen weten in den regel alleen dit, dat zij een jaarlijksche contributie betalen. En als zij dan jaarlijks 'n verslagje thuis gestuurd krijgen, zijn ze blij, dat ze zulk verdienstelijk werk doen. Het is 'n bewijs, dat we met geweldig handige misdadigers te doen hebben, dat zij dezen respectabelen' vorm gekozen hebben. Ik zeg je, Willy, dat ik — wanneer ik 'n misdadiger was — de meest respectabele vereeniging in twee jaar tot 'n boevenbende zou kunnen maken!" : „Hoe zou je dat dan aanleggen?" — vroeg ik, half lachend, half geërgerd.

„Precies zooals de heeren, met wie ik .thans reeds , eenigen tijd te doen heb, en die — behalve dieven — zeer handige psychologen zijn. Je moet daarbij in het oog houden, Willy, dat we hier niet staan tegenover ,boeven', zooals we ons die gewoonlijk voorstellen, met slappe hoeden op en bouffanten om, maar tegenover keurige heeren, soms zelfs uit de hoogste kringen, die er de voorkeur aan geven, top den zak van anderen te leven."

„Best, dat wil ik aannemen! Maar ik heb nog niet gehoord, hoe je het zoudt aanleggen, een respectabele Vereeniging in 'n boevenkring te herschapen!" ; „Ik zou profiteeren van de in alle Vereenigingen bestaande neiging om het werk over te laten aan de zéér enkele leden, die werken willen. Met 'n stuk of wat geestverwanten, [even groote boeven en keurige heeren als ikzelf, zou ik [Spoedig de leiding van de zaken in handen hebben. En |geloof me, Willy, dit is geen fantasie: de menschen, die ik met mijn belangstelling vereer, hébben het zoo ingepikt."

Ik beken, dat deze methode, om anderen uit te plunderen rmij bijna ongelooflijk voorkwam.

[ „Maar wat hébben ze er in vredesnaam aan, het bestaan van zoo'n Vereeniging te fingeeren?"

„Geheel fingeeren doen ze het niet, Willy! Ze voeden wel eens 'n man uit het volk en ze zorgen wel eens voor

Hl Weeskind. Dat ZÜn. dan nararlp-naarrlipc Hio varinnnrl