Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

methode, die zijn tegenstanders toepasten, dermate origineel was, dat hij, in zijn jaren-lange ervaring op dit gebied, nog nimmer iets dergelijks ondervonden had. En tevens waren er groote Staatsbelangen bij de zaak betrokken, die ertoe bijdroegen, haar een zeer eigenaardig karakter te geven.

De rol, die ik zelf in de te beschrijven gebeurtenissen gespeeld heb, is mij wel eens kwalijk genomen. Men heeft mij verweten, dat het gedurende de stormachtige periode, die de wereld toen doormaakte, niet te pas kwam, dat ik — als Hollander — mij ertoe leende iets te ondernemen, waarmede ik het Britsche Gouvernement van dienst was. Dat zou gelijk gestaan hebben met een schending van de door Holland met zooveel zorgvuldigheid in acht genomen neutraliteit.

De beschuldiging, die in dit verwijt gelegen is, heb ik steeds met verontwaardiging van de hand gewezen. Ware wat ik gedaan heb gericht — althans opzettelijk gericht — geweest tegen de belangen van een der oorlogvoerende partijen, ik zou die beschuldiging verdienen. Nu ik uitsluitend optrad in het belang van Wet en Orde — en latere gebeurtenissen hebben bewezen, welk een namelooze ellende onze „tegenpartij" over de Menschheid gebracht heeft —, kan ik zoo'n verwijt niet anders beschouwen dan als een uitvloeisel van kleinzielige overwegingen. Ik ben gewoon de vraagstukken, die zich in mijn leven voordoen, met kalmte te bekijken en te beoordeelen. De rol, die ik in de hier bedoelde zaak op mij nam, berustte op kalm oordeel en overleg. Daarom neem ik de verantwoordelijkheid daarvoor met volle gerustheid óp mij.

Voordat ik begin met het relaas van het zonderlinge geval, waaraan ik den naam van „De Schaduw" onverbreekbaar verbonden heb — gelijk die, in mijn herinnering, daarmede onafscheidelijk is samengekoppeld —, moet ik nog enkele woorden schrijven ter introductie van mijn

Sluiten