Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B

in Uwe bedoeling kan liggen de schade, welke uit het convenu voortvloeit, uitsluitend voor onze rekening te doen komen en voor U zelf of Uwe eindontvangers alleen de baten te houden, daar de z.g. vrije suiker op een belangrijk hooger niveau zal komen, dan waartegen door Ugekocht. Waar wij bovendien aannemen, dat de geheele hoeveelheid suiker, welke U van ons kocht nog niet door Uwe eindontvangers is verkocht, zoodat het geen kwestie van verlies maar van winstderving wordt — stellen Wij Uw eindontvangers voor de helft van de hoeveelheid suiker,, welke U van ons kocht, te annuleeren of een zoodanig arrangement met ons te maken, dat volgens U, in de gegeven omstandigheden recht en billijk is.

Blijft U, resp. Uw eindontvangers, levoringeischen, dan zullen wij natuurlijk onze contractueele verplichtingen nakomen, doch wij kunnen niet nalaten, U opmerkzaam te maken, dat een dergelijke houding na een jarenlange aangename relatie niet door ons verwacht wordt en van invloed zou kunnen zijn op het afsluiten van zaken in de toekomst.

Een van onze zakenvrienden te Meppel vroeg den Minister telegrafisch, of de Centrale Suiker-Maatschappij recht had op de annuleering en of de weigering van suiker gerechtvaardigd was, en kreeg ten antwoord:

„Kan de koopers van suiker niet dwingen te annuleeren, evenmin als de Centrale om U suiker te leveren".

De Centrale Suiker-Maatschappij heeft de brutaliteit zóóver gedreven, om zelfs de levering van de gekochte suiker te weigeren en wordt nu door meerdere groote koopers daarover in rechten aangesproken. Zij weet echter door onbenullige antwoorden steeds uitstel te krijgen, ondermeer wordt de weigering van levering gegrond op het vaststellen van een maximumprijs ofschoon die maximumprijs inderdaad niet bestaat, doch

Sluiten