is toegevoegd aan uw favorieten.

Registratuurstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 90 —

verband verbroken, dan volgt ontslag, al of niet met recht op pensioen; al de kwesties hiermede verband houdende, behooren tot groep 4. Is het pensioenrecht erkend, dan zal pensioen worden verleend, somtijds worden verhoogd of verminderd, in enkele gevallen worden ingetrokken, dan wel na een vooraf bepaald aantal jaren (tijdelijke pensioenen toegekend aan militairen) of door den dood eindigen; deze groep is de vijfde. Verder kan het zijn, dat er verschil bestaat b.v. tusschen den Minister en de(n) belanghebbende over het bedrag, den ingang of den aard van het toegekend pensioen, dat öf de Minister öf belanghebbende daaroVer het oordeel van den Raad van State wenscht in te winnen, in welk geval een pensioen-procedure volgt; deze gevallen zijn te rangschikken onder groep zes. Eindelijk omvat de zevende groep de gevallen van transitoir pensioenrecht; hierbij worden alle zaken ingedeeld, die verband houden met overgangsbepalingen in de pensioenwetten. Ten slotte laten zich gevallen denken die, hoewel tot de pensioenwetgeving behoorende, zoo algemeen zijn, dat zij niet in een der genoemde groepen zijn onder te brengen of gevoegelijk daarbij kunnen worden ingedeeld; deze worden ondergebracht bij de groep Algemeene Zaken. Men kreeg dus de volgende verdeeling:

0.0 Algemeene zaken.

0.1 Aanstelling. Verbintenis.

0.2 Pensioensgrondslag. Standpensioen. Bijdrage.

0.3 Dienst.

0.4 Ontslag. Pensioenrecht.

0.5 Verleening, verlenging, vermindering, verhooging, hernieuwing,

intrekking en einde van pensioen. 0.6 Pensioenprocedure. 0.7 Transitoir pensioenrecht. 0.8 Blank. 0.9 Blank.

Ter vereenvoudiging in de schrijfwijze heeft men, evenals dit bij de D e w e y-classificatie geschiedt, de „0" en het decimaalteeken weggelaten, waardoor de volgende hoofdverdeeling ontstond.

Hoofdverdeeling.

0. Algemeene zaken.

1. Aanstelling. Verbintenis.

2. Pensioensgrondslag. Standpensioen. Bijdrage.

3. Dienst.

4. Ontslag. Pensioenrecht.

5. Verleening, verlenging, vermindering, verhooging, hernieuwing, intrekking en einde van pensioen.

6. Pensioenprocedure.