is toegevoegd aan uw favorieten.

Wettelijke voorschriften

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 86 —

passelijk indien iemand op reis krankzinnig mocht worden.

Van de voorvallen, in dit en het vorige artikel voorzien, wordt ook in het scheepsjournaal melding gemaakt.

15. Schippers, die, daartoe verplicht, geen strafregister aan boord hebben of het niet behoorlijk hebben ingevuld, of, zoo daarin hetzij misdrijven, naar 's rijks wetten strafbaar, hetzij in bewaarstellingen van personen als veiligheidsmaatregelen zijn vermeld, het niet binnen veertien dagen na hunne aankomst ter plaatse van bestemming hier te lande aan den kantonrechter hebben vertoond, zijn strafbaar (zie Sr. 470 en 471).

De kantonrechter stelt een door hem geteekend en gedagteekend „gezien" op het hem vertoonde strafregister.

16. De straffen van verbeurde gagie, op het strafregister niet vermeld, worden geacht ten onrechte te zijn toegepast.

17. De schepeling, die zich bij de betaling der gagie met de korting als opgelegde straf bezwaard acht, kan, binnenslands bij den kantonrechter der plaats waar de betaling geschiedt, en buitenslands, indien daar de afbetaling geschiedt, binnen drie dagen na de afbetaling bij den Nederlandschen consul, bij eenvoudig verzoekschrift vorderen, dat de schipper het strafregister en het journaal overlegge, dat hij worde gehoord, en dat naar zijne bezwaren tegen de toepassing dezer straf onderzoek worde gedaan.

De schipper en de klagende schepeling worden op een bevel van den kantonrechter of van den consul gelast om op een bepaalden dag te verschijnen en mondeling hunne belangen voor te dragen of te doen voordragen.

De ingeroepen autoriteit, handhaaft, matigt of vernietigt de opgelegde korting zonder hooger beroep.

In de koloniën en bezittingen van het rijk in andere werelddeelen kan de plaatselijke autoriteit op gelijken voet worden ingeroepen en uitspraak doen.

Indien buitenslands, ter plaatse waar. de betaling geschiedt, geen Nederlandsche consul aanwezig is, behoudt de schepeling gedurende drie jaren het recht om van den kantonrechter