is toegevoegd aan je favorieten.

Wettelijke voorschriften

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 380 —

gemaakt aan diefstal, heling of andere bedriegelijke handelingen.

9. Geen loon is verschnldigd door geredde personen. Door deze bepaling wordt eohter geen inbreuk gemaakt op de vooraohriften te dezen aanzien door de nationale wetten gemaakt.

Zij die mensohenlevens hebben gered ter gelegenheid van de ramp, die tot berging of hulp aanleiding gaf, zijn gerechtigd tot een billijk deel van het loon dat aan de helpersbergers van het schip, lading en toebehooren wordt toegekend.

10. De rechtsvordering tot betaling van hulp- en bergloon verjaart in twee jaren, te rekenen van den dag waarop de werkzaamheden der hulp of berging zijn geëindigd.

De gronden voor schorsing en stuiting dezer verjaring worden bepaald door de wet van het gerecht voor hetwelk de vordering wordt aangebraoht.

De hooge verdragsluitende partijen behouden zich het recht voor, als opsohortingsgrond voor den hierboven vastgestelden termijn in hare wetgevingen op te nemen het feit dat op het geborgen of geholpen schip niet is kunnen worden beslag gelegd binnen de territoriale wateren van den Staat in welken de eischer zijne woonplaats of den hoofdzetel zijner onderneming heeft.

11. Ieder kapitein is gehouden, voor zooverre hij zulks kan doen zonder ernstig gevaar voor zijn sohip, z$jne bemanning en zijne passagiers hulp te verleenen aan alle personen, zelfs vijandelijke, welke hij in zee aantreft in levensgevaar.

De reeder is niet verantwoordelijk voor overtredingen van vorenstaand voorschrift.

12. De hooge verdragsluitende partijen welker wetgeving tegen overtreding van het voorgaand artikel geen straf bedreigt, verbinden zich om de maatregelen, noodig tot het straffen van zoodanige overtreding, te nemen of aan hare wetgevende lichamen voor te stellen.

De hooge verdragsluitende partijen zullen zoodra mogelijk elkander mededeeling doen van de wetten of reglementen, welke ter uitvoering van vorenstaand voorschrift in hare Staten reeds gemaakt mochten zijn of alsnog gemaakt mochten worden.