Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

, ■ • transport . , „De ondergeteekende verklaart (met zijn —^— ) te zijn vervoerd van naar welke clausule

door den betrokken passagier, alvorens het vaartuig op de plaats van bestemming wordt verlaten, moet worden onderteekend.

Deze passage-aanvragen worden op een staat (model 1) ingeschreven en met dien staat maandelijks aan de afd. B van het departement van Gouvernementsbedrijven ingezonden.

Artikel 4.

Particuliere passagiers worden onderscheiden in twee categorieën, nl. hutpassagiers en dekpassagiers.

Tegen ontvangst van het passagebedrag geeft de klerk biljetten (modellen 2 en 3) tijdens de reis af, welke biljetten bij het verlaten van het vaartuig op de plaats van bestemming aan den administrateur worden afgegeven. Op deze biljetten zoowel op de in de biljettenboekjes achterblijvende souches, wordt met aniline potlood of inkt nauwkeurig maand, dag, traject en passagekosten ingevuld. Bij het innemen der biljetten op het einde der reis overtuigt zich de administrateur of deze juist zijn ingevuld.

Biljetten voor kinderen tusschen 2 en 15 jaar worden dwars overgestempeld met het woord „kind".

Op grond der ingenomen biljetten en na vergelijking met de achtergebleven souches vindt dagelijks afrekening plaats tusschen den klerk en den administrateur.

E"a elke terugkomst te Pontianak worden de ingenomen biljetten tegelijk met de reisrapporten (zie artikel 8) ingezonden aan de afdeeling B van het departement van Gouvernementsbedrijven c. q. onder overlegging der verschreven en met vermelding van de op de souches voorkomende gegevens der weggeraakte biljetten.

Artikel 5.

Bij het aannemen van goederen ten vervoer wordt steeds een connossement (model 4 voor Gouvernementsgoederen, model 4a voor particuliere goederen) in duplo uitgeschreven.

Voor Gouvernementsgoederen worden connossementen van andere kleur gebruikt dan voor particuliere goederen.

Het origineel exemplaar wordt den afzender als bewijs van ontvangst van het goed en, voor zoover de vracht direct betaald wordt, als kwitantie, ter hand gesteld. Het duplicaat blijft in het bezit van den administrateur, die daarop door den ontvanger van het goed voor de ontvangst laat teekenen.

Moet de vracht bij ontvangst van het goed door den geconsigneerde worden voldaan, dan krijgt deze na voor de ontvangst van het goed op het connossement te hebben geteekend, een kwitantie (model 7) voor de betaalde vracht.

Van alle uitgeschreven connossementen wordt aanteekening gehou-

Sluiten