is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende den Burgerlijken Veeartsenijkundigen Dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

ling toegezonden, die ze vergelijkt met de van de Inlandsche ambtenaren ontvangen dekgelden en bij accoordbevinding, voor ontvangst geteekend, aan de betrokken personen teruggeeft.

In de dekregisters wordt bij den datum van betaling in de voorlaatste kolom door den Gouvernements Veearts voor accoord geparafeerd.

De ontvangen dekgelden worden door den Assistent-Resident aan den Gouvernements Veearts toegezonden, vergezeld van een opgave volgens model 11! 8.

Indien de opgave (model n! 7) niet overeenkomt met de dekTegisters of met de door de Inlandsche ambtenaren gestorte dekgelden, wordt zoo spoedig mogelijk opheldering verzoecht.

Artikel 25.

Achterstallige debiteuren.

Blijkt na ontvangst der dekregisters en der opgaven van ontvangen dekgelden van de Inlandsche ambtenaren, dat personen achterstaBig zijn in de betaling der verschuldigde dekgelden, dan wordt hiervan, onder toezending van een staat, model B! 9, vóór •de eerstvolgende maandeHjksche conferentie, mededeeling gedaan aan den betrokken Assistent-Resident, met verzoek, het noodige te doen verrichten voor spoedige inning der achterstallige dekgelden.

Artikel 26.

Verantwoordingsboekjes.

Aan de hengstenhouders worden z.g. verantwoordingsboekjes verstrekt, voor elk station één (model B! 10).

Op de voorste bladzijde worden ingeschreven alle door den Assistent-Wedana in de afgeloopen maand ontvangen dekgelden, zoo mogelijk door den hengstenhouder in te vullen; bij verbUjf op een ander station en indien de opgaven niet tijdig ontvangen waren, wordt dit gedaan uit model B! 7 der Inlandsche ambtenaren, door den Gouvernements Veearts.

Op de bladzijde daarnaast worden door den hengstenhouder alle uitgaven geboekt over de afgeloopen maand.

De verantwoordingsboekjes worden vóór de verzending door